СТАТУТ

КОНФЕДЕРАЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
"СОЮЗ НОВОЇ ФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ"


КИЇВ - 2001

 


1. Загальні положення

1.1. КОНФЕДЕРАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ "СОЮЗ НОВОЇ ФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ" (далі - Конфедерація) є добровільним конфедеративним об'єднанням громадських організацій /підприємців-роботодавців/, що утворене відповідно до Конституції України та законодавства України, зокрема закону України "Про об'єднання громадян", законодавства про соціальне партнерство та цього Статуту.
1.2. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Конфедерації, а Конфедерація не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, крім випадків, прямо передбачених законом.
1.3. Діяльність Організації поширюється на територію всієї України. Організація має всеукраїнський статус. Організація не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності.
1.4. Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації Міністерством юстиції України, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, а також необхідні печатку, штамп зі своїм найменуванням, фірмовий бланк, власну символіку та атрибутику. Символіка Організації реєструється в порядку, встановленому чинним законодавством України.
1.5. Повне найменування Організації українською мовою: ________.
1.6. Скорочене найменування Організації українською мовою: ________.
1.7. Місцезнаходження Організації: Україна, м. Київ, вул.Жилянська, 49/51.

2. Мета і завдання Конфедерації

2.1. Конфедерація створюється і діє з метою представництва та захисту законних інтересів громадських об'єднань /підприємців-роботодавців/ у політичній, економічній, соціально-трудовій та інших сферах суспільного життя.
Метою діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів членів Організації.
2.2. Основними завданнями Конфедерації є:

- представництво, захист та лоббіювання законних прав та інтересів своїх членів у політичній, громадській, економічній, соціально-трудовій та інших сферах діяльності;
- сприяння розвитку громадянського суспільства та соціального партнерства в Україні;
- консолідація дій членів Конфедерації з метою реального впливу на формування політики держави;
- координація дій громадських об'єднань підприємців різноманітного спрямування з метою реального впливу на регуляторну політику;
- налагодження постійного діалогу членів Конфедерації з органами управління всіх рівнів;
- надання організаційно-правової та методичної допомоги членам Конфедерації.

2.3. Організація, в установленому чинним законодавством України порядку, має право:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
 • представляти і захищати свої законні інтереси, а також інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
 • одержувати від органів державної влади і управлення та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних цілей та завдань;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об/єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
 • створювати в Україні місцеві осередки, а також підприємства, установи та організації зі статусом юридичної особи, необхідні для виконання статутних завдань Організації;
 • відкривати рахунки в установах банків;
 • бути членом інших громадських та благодійних організацій;
 • мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про об'єднання громадян" для реєстрації символіки об'єднання громадян;
 • популяризувати своє ім'я (назву), символіку;
 • мати інші права згідно з законодавством України.

3. ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КОНФЕДЕРАЦІЇ

3.1 Конфедерація створюється і діє на принципах:

 • законності;
 • добровільності вступу та свободи виходу;
 • рівноправності членів;
 • самоврядування;
 • гласності;
 • відповідальності за виконання взятих зобов'язань.

3.2 Відповідно до принципів, визначених у цій статті 3.1.:
3.2.1. ніхто не може бути примушений до вступу в Конфедерацію чи обмежений у правах;
3.2.2. кожний член Конфедерації, громадська організація, що є членом Конфедерації має право у будь-який час вийти з неї в порядку та на умовах, визначених статутом;
3.2.3. усі члени Конфедерації мають рівні права у вирішенні будь-яких питань діяльності Конфедерації, незалежно від статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак.
3.3. Громадські організації -- члени Конфедерації вирішують питання щодо діяльності Конфедерації на підставі власних статутів відповідно до законодавства України.
3.4. Громадські організації -- члени Конфедерації зобов'язані забезпечувати повне та своєчасне інформування своїх членів з питань діяльності Конфедерації, ознайомлювати на їх прохання з усіма матеріалами, що стосуються діяльності Конфедерації.

4. ЧЛЕНСТВО У КОНФЕДЕРАЦІЇ

4.1. Членами Конфедерації можуть бути об'єднання громадян, створені згідно чинного законодавства України, що прагнуть досягнення мети діяльності Конфедерації, визнають Статут Конфедерації і виявили згоду виконувати його вимоги та сплачувати вступні, членські, поточні та інші внески.
4.2. Прийом до Конфедерації здійснюється за заявою претендентів, Координаційною Радою Конфедерації, за умови рекомендації двох членів Конфедерації. Рішення про це приймається на підставі згоди не менш як 2/3 присутніх на засіданні. Члени Конфедерації вступають до останньої та вибувають з неї шляхом подання рішення колективу установи, організації, підприємства (для колективних членів) про вступ до (вихід з) Конфедерації відповідному виконавчому органу управління місцевого осередку Конфедерації.
4.3. Член Конфедерації, який систематично не виконує або порушує вимоги Статуту Конфедерації, не виконує рішення органів управління Конфедерації, діяльність якого суперечить статутним цілям останньої або наносить шкоду інтересам чи репутації будь - кого з її членів або Конфедерації в цілому, може бути, за рішенням виконавчого органу управління Конфедерації, позбавлений членства в ній. Посадові особи місцевого осередку несуть персональну відповідальність за дії або бездіяльність, що можуть призвести до нанесення шкоди будь - кому з членів Конфедерації або Конфедерації в цілому.
4.4. Члени Конфедерації діють через своїх представників, уповноважених на це своїм статутом чи належним чином оформленим дорученням.

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОНФЕДЕРАЦІЇ

5.1. Члени Конфедерації мають право:
5.1.1. Приймати участь у роботі Зборів і Координаційної Ради Конфедерації;
5.1.2. Обирати та бути обраними до керівних органів Конфедерації;
5.1.3. Приймати участь в обговоренні та визначенні основних напрямків діяльності робочих органів Конфедерації, а також в інших заходах, що здійснюються Конфедерацією;
5.1.4. Користуватися у встановленому порядку майном Конфедерації;
5.1.5. Вносити заяви та пропозиції на розгляд Зборів Конфедерації та інших органів Конфедерації, а також використовувати інші права, передбачені цим Статутом;
5.1.6. Брати участь у реалізації всіх програм Конфедерації;
5.1.7. Публікувати свої матеріали, рекламу, оголошення в друкованих органах Конфедерації.
5.2. Члени Конфедерації зобов'язані:

- дотримуватись норм Статуту Конфедерації;
- виконувати рішення керівних органів Конфедерації;
- подавати допомогу у пропагуванні і досягненні її мети і завдань;
- забезпечувати, відповідно до умов цього Статуту, повне за обсягом та своєчасне за строком виконання прийнятих на себе зобов'язань;
- не припускатись дій, що можуть зашкодити діяльності чи репутації Конфедерації або його членів;
- приймати участь у роботі по досягненню мети та завдань Конфедерації;
- надавати допомогу Координаційній Раді Конфедерації;
- своєчасно сплачувати вступні, поточні, членські та інші внески.

6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КОНФЕДЕРАЦІЇ

6.1. Вищим керівним органом Конфедерації є Загальні збори (далі за текстом Збори), що скликаються не рідше ніж один раз на рік Координаційною Радою Конфедерації.
В Загальних зборах приймають участь всі Члени Конфедерації або їх представники. Рішення, які приймаються Загальними зборами, є обов'язковими для всіх органів управління, місцевих осередків та структурних підрозділів Конфедерації.
Загальні збори правомочні, якщо в них бере участь більш як 60% Членів Конфедерації. Рішення приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні та оформлюються письмово у формі протоколу, який підписують Координатор та секретар Загальних зборів.
Позачергові Загальні збори скликаються на вимогу Координатора, Координаційної Ради, Ревізійної комісії або на вимогу не менше як 1/3 від чисельної кількості Членів Конфедерації. Пpо пpоведення позачергових Загальних збоpiв ініціатор їх проведення зобов'язанийе сповiстити всiх членiв Конфедерації не пізніше як за 30 днів до проведення засідання Загальних зборів. Кожний член Конфедерації має пpаво пропонувати включення будь-яких питань до поpядку денного Загальних збоpiв, щодо статутної діяльності Організації, але не пiзнiше, нiж за 20 днiв до скликання Загальних збоpiв.
6.2. До компетенції Загальних зборів належить:

 • затвердження Статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього;
 • прийняття регламенту та обрання робочих органів Загальних Зборів;
 • визначення основних напрямів діяльності Конфедерації, керівних принципів та пріоритетів Конфедерації, а також програм, спрямованих на їх реалізацію;
 • обрання на посаду (усунення з посади) Координатора Конфедерації з числа її членів терміном на 2 роки;
 • обрання Ревізійної комісії Конфедерації та Голови Ревізійної комісії терміном на 2 роки;
 • визначення лінії Конфедерації з питань внутрішньої та зовнішньої політики, вирішення будь-яких питань діяльності Конфедерації;
 • прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Конфедерації, формуванння ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу Конфедерації;
 • прийняття рішень про створення (реорганізацію, ліквідацію) місцевих осередків Конфедерації, затвердження їх Статутів (Положень про них), та визначення розміру та умов оплати праці їх керівників;
 • затвеpдження piчних pезультатiв дiяльностi Конфедерації, звітів Кооридинатора та Ревізійної комісії, включаючи звіти керівництва місцевих осередків Конфедерації;
 • прийняття рішень про поpядок фоpмування та викоpистання фондів Конфедерації;
 • реалізація права власності на майно та кошти Конфедерації;
 • прийняття рішень про заснування (pеоpганiзацiю та лiквiдацiю) місцевих осередків Конфедерації, а також підприємств, установ та організацій;
 • затвеpдження внутpiшнiх положень та правил Конфедерації;
 • визначення pозмipу, поpядку та стpокiв сплати вступних та членських внескiв;
 • визначення організаційної структури Конфедерації;
 • призначення аудиторських перевірок діяльності Конфедерації;
 • затвердження кошторису Конфедерації на поточний рік;
 • прийняття piшень з iнших питань, що визначенi у цьому Статутi або з питань, що вiднесенi до компетенцiї Загальних збоpiв законодавством Укpаїни.
6.3. Координатор Конфедерації обирається Зборами Конфедерації строком на два роки, з числа членів Конфедерації, підзвітний Зборам, координує діяльність Конфедерації та несе відповідальність за виконання покладених на нього функцій.
6.4. Збори можуть винести рішення про тимчасову передачу частини належних Координатору Конфедерації повноважень до компетенції іншого члена Конфедерації.
6.5. Всі питання на Зборах вирішуються простою більшістю голосів присутніх, крім питання визначеного у п. п. 4.2.1. цього Статут.

7. КООРДИНАЦІЙНА РАДА КОНФЕДЕРАЦІЇ

7.1. Вищим органом Конфедерації на період між Зборами є Координаційна Рада Конфедерації.
7.2. До складу Координаційної Ради Конфедерації входять Члени Конфедерації та керівник Секретаріату - член Координаційної Ради Конфедерації за посадою, заступник Координатора Конфедерації.
7.3. Засідання Координаційної Ради веде Координатор Конфедерації, а у випадку його відсутності один із членів Конфедерації, за його дорученням.
7.4. Координаційна Рада Конфедерації:

- формує основні напрямки діяльності Конфедерації;
- координує діяльність членів Конфедерації;
- затверджує правила процедури та інші внутрішні документи, визначає організаційну структуру Конфедерації;
- розподіляє кошти, затверджує кошторис Конфедерації, контролює його виконання, встановлює мінімальні розміри вступних та інших членських внесків та порядок їх сплати;
- розглядає заяви щодо вступу до Конфедерації.

7.5. Координаційна Рада Конфедерації приймає рішення простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

8. КООРДИНАТОР КОНФЕДЕРАЦІЇ

8.1. Координатор Конфедерації є вищою посадовою особою Конфедерації.
8.2. Координатор Конфедерації:

- представляє Конфедерацію в усіх установах та організаціях України і за її межами, без доручення діє від імені Конфедерації;
- організує роботу Координаційної Ради;
- скликає Координаційну Раду, організує підготовку матеріалів та пропозицій для розгляду Зборами та Координаційною Радою;
- вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Конфедерації у межах визначених цим Статутом та чинним законодавством України;
- підписує від імені Конфедерації договори, угоди, в тому числі і міжнародні;
- приймає рішення з інших питань діяльності Конфедерації, які не відносяться до компетенції Зборів або Координаційної Ради.

9. СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕДЕРАЦІЇ

9.1. Секретаріат Конфедерації утворюється Координаційною Радою Конфедерації для виконання поточних планів та завдань, вирішення фінансових питань, питань, пов'язаних з забезпеченням діяльності Конфедерації, підтримання контактів та надання інформації.
9.2. Секретаріат Конфедерації очолює керівник Секретаріату - член Координаційної Ради Конфедерації за посадою, заступник Координатора Конфедерації.
9.3. Виконання функцій керівника Секретаріату - заступника Координатора Конфедерації може бути доручено Координаційною Радою Конфедерації одному із членів Координаційної Ради Конфедерації.
9.4. Діяльність Секретаріату регулюється Положенням про Секретаріат Конфедерації, що затверджується Координаційною Радою Конфедерації.

10. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

10.1. Контролюючим органом Конфедерації є Ревізійна комісія, персональний склад якої, в кількості не менше трьох осіб, обирається та/або переобирається Загальними зборами. Цей орган здійчнює контроль за дотриманням Статуту, формуванням та використанням власності Конфедерації, виконанням рішень Зборів та інших керівних органів Конфедерації.
10.2. Склад ревізійної комісії формується Зборами Конфедерації у кількості 3 осіб із числа Членів Конфедерації і підзвітна Зборам. Члени Координаційної ради не можуть входити до складу Ревізійної Комісії. Обрані члени Ревізійної комісії займають свої посади впродовж трьох років та можуть переобиратися не більш як на три терміни підряд.
10.3. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення в присутності Голови Ревізійної комісії, якщо в її засіданні взяла участь більшість від обраної кількості членів Конфедерації. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. Рішення Ревізійної комісії оформлюються протоколами, що підписуються Головою Ревізійної комісії.
10.4. До повноважень Ревізійної комісії Конфедерації належать:

 • реалізація рішень Загальних зборів членів Конфедерації;
 • ревізія фінансово-господарської діяльності Конфедерації;
 • призначення аудиторської перевірки діяльності Конфедерації. При чому пеpевipки фiнансово-господаpської дiяльностi Конфедерації пpоводяться Ревiзiйною комiсiєю або спеціально уповноваженою на це аудиторською або спеціалізованою (бухгалтерською чи юридичною) організацією за доpученням Загальних збоpiв, за iнiцiативою Ревізійної комісії або на вимогу 1/3 членiв Оpганiзацiї. Ревiзiйнiй комiсiї, на її вимогу, повиннi бути наданi усi матеpiали, бухгалтеpськi чи iншi документи та особистi pоз'яснення посадових осiб Конфедерації;
 • здійснення контролю за виконанням рішень організації, використанням коштів, фінансовою діяльністю Конфедерації, цілісністю майна, а також за дотриманням керуючими органами Конфедерації вимог Статуту;
 • має право відстоювати свою позицію на Загальниз зборах, інформувати про неї територіальні одиниці, вимагати скликання позачегових Загальних Зборів, засідань правління та Координаційної ради з питань, що відностяться до її компетенції;
 • розглядає апеляції виключених з організації членів протягом 2 місяців;
 • керівництво роботою контрольних комісій регіональних організацій.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КОНФЕДЕРАЦІЇ

11.1. Виконавчим органом Конфедерації і Президія, цей орган здiйснює кеpiвництво поточною дiяльнiстю Конфедерації. Члени Президій призначаються або звільняються за рішенням Загальних Зборів Конфедерації терміном на два роки в кількості 7 (семи) осіб.
11.2. До повноважень Президії належить:

 • розробка та подання на розгляд Загальних Зборів програм та проектів діяльності Конфедерації;
 • організація виконання рішень Загальних Зборів ті координаційної Ради, а також планів та проектів діяльності Конфедерації, затверджених Загальними Зборами;
 • подання пропозицій та зауважень, що стосуються діяльності Конфедерації, для розгляду на засіданнях Загальних Зборів;
 • здійснення нагляду за дотриманням порядку та достовірності обліку і звітності в Конфедерації;
 • вирішує політичні та організаційні питання в період між засіданнями Загальних зборів та Координаційної Ради;
 • ініціювання проведення позачергового засідання Загальних Зборів;
 • координує діяльність територіальних організацій;
 • організує обліково-інформаційну та фінансову діяльність Загальних Зборів, координаційної ради та Конфедерації в цілому;
 • за дорученням Загальних Зборів чи Координаційної Ради проводить дискусії та конференції серед членів Конфедерації;
 • проводить організацію засідань Загальних Зборів та Координаційної ради;
 • аналізує діяльність структур Конфедерації, вносить пропозиції щодо її вдосконалення, узагальнює та розповсюджує досвід роботи Конфедерації;
 • веде діловодство, статистику, облік;
 • звітує систематично про результати своєї діяльності на засіданнях Координаційної ради, Загальних зборів.

12. МАЙНО ТА КОШТИ КОНФЕДЕРАЦІЇ

12.1. Конфедерація володіє, користується і розпоряджається майном, що належить їй на праві власності і не може використовуватися для діяльності, спрямованої на отримання прибутку.
12.2. Функціонування Конфедерації здійснюється за рахунок коштів, джерелами яких є:

- добродійні внески установ, підприємств та організацій у вигляді грошових надходжень, матеріальних цінностей, творів мистецтва та іншого майна;
- кошти надані Конфедерації його членами, в тому числі у вигляді добровільних вступних, поточних, членських та інших внесків;
- цільові гранти міжнародних організацій;
- пожертвування та добродійні внески фізичних та юридичних осіб, а також іноземних держав та міжнародних донорських організацій;
- інші надходження не заборонені законом.

Право власності на кошти та майно Конфедерації реалізують Загальні збори. Організація користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників Конфедерації, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства України.

13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВЛАСНІСТЮ КОНФЕДЕРАЦІЇ У ВИПАДКУ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

13.1. Майно Фонду складають основні та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Фонду.
У власності Фонду можуть перебувати рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.
13.2. Конфедерація вправі здійснювати відносно свого майна та коштів, які знаходяться в її власності, будь-які угоди, що не суперечать статутним завданням та цілям останньої, а також чинному законодавству України.
13.3. Конфедерація відповідає по своїм зобов'язанням всім належним їй майном та майновими правами. Конфедерації не відповідає за зобов'язаннями своїх членів.
13.4. За рішенням Зборів Конфедерації в разі необхідності можуть створюватись цільові фонди, які використовуються для виконання програм, що відповідають статутним завданням Конфедерація. Порядок створення та витрачання таких фондів визначається правлінням Конфедерації.
13.5. Майно, що було передане Конфедерації членами та благодійниками, за виключенням майна, переданого в оренду чи у тимчасове користування, в разі ліквідації Конфедерації повертається членам. Інші кошти, інше майно та майнові права Конфедерації не підлягають поверненню членам Конфедерації, не можуть використовуватись для їх вигоди, а також для вигоди посадових осіб Конфедерації та використовуються виключно для виконання завдань, передбачених даним Статутом.
13.6. Грошові внески приймаються банківськими закладами в національній чи іноземній валюті, поштовими чи телеграфними переказами або шляхом перерахування їх на спеціальний розрахунковий рахунок Конфедерації в установі банку.
13.7. Як внески до Фонду приймаються платіжні документи та інші цінності, цінні папери, а також майно, яке може бути використане Конфедерацією для вирішення своїх статутних завдань.

14. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ КОНФЕДЕРАЦІЇ

14.1. Зміни та доповнення до статуту Конфедерації вносяться за рішенням Загальних Зборів членів Конфедерації відповідно до положень даного Статуту.
14.2. Про усі зміни та доповнення до Статуту Фонд повідомляє орган реєстрації в десятиденний строк.

15. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ КОНФЕДЕРАЦІЇ

15.1. Припинення діяльності Конфедерації може бути здійснене шляхом реорганізації або ліквідації.
15.2. Реорганізація Конфедерації здійснюється за рішенням Загальних зборів.
15.3. При реорганізації всі права та обов'язки Конфедерації переходять до її правонаступників.
15.4. Ліквідація Конфедерації може здійснюватись за рішенням Загальних Зборів, якщо за дане рішення проголосувало 2/3 присутніх на них Членів Конфедерації або за рішенням суду.
15.5. Після прийняття рішення про ліквідацію Конфедерації орган, який прийняв рішення про ліквідацію призначає ліквідаційну комісію. Лiквiдацiйна комiсiя несе майнову вiдповiдальнiсть за збитки, якi вона спpичинила Конфедерації, її членам, а також тpетiм особам згiдно з чинним законодавством Укpаїни.
15.6. З моменту пpизначення лiквiдацiйної комiсiї до неї пеpеходять повноваження по упpавлiнню спpавами Конфедерації. Лiквiдацiйна комiсiя оцiнює наявне майно Конфедерації, виявляє її дебiтоpiв та кpедитоpiв, пpиймає заходи по оплаті боpгiв Конфедерації тpетiм особам, складає лiквiдацiйний баланс та подає його на затвеpдження оpгану, що пpизначив лiквiдацiйну комiсiю.
15.7. Кошти, якi має Конфедерації, включаючи кошти вiд pозпpодажу її майна пpи лiквiдацiї пiсля pозpахункiв з бюджетом та кpедитоpами, передаються іншій організації відповідного виду або зараховуються до бюджету.
15.8. При ліквідації майно та кошти Конфедерації не можуть перерозподілятися між Членами Конфедерації.
15.9. Лiквiдацiя вважається завеpшеною, а Конфедерації такою, що пpипинила свою дiяльнiсть, з моменту внесення запису пpо це до деpжавного Реєстpу об'єднань громадян.