Основні програмні засади

Розділ I. Преамбула

    В останні роки в українському суспільстві побутує думка, що вирішальними показниками, якими визначається розвиток країни, виступають виключно економічні характеристики, такі, наприклад, як рівень інфляції чи валовий внутрішній продукт. Не виключаючи важливість економічних показників при оцінці розвитку будь-якого суспільства, необхідно враховувати, що розвиток суспільства можливий лише на основі розвиту як економічних, так і гуманітарних (соціально-орієнтованих) чинників. При цьому основним аспектом виступає саме проблема синхронного розвитку цих чинників, їх гармонізація. Перекос в одну зі сторін - чи то гуманізація суспільства за рахунок зменшення уваги до прагматичних сторін життя, чи навпаки - спрямування основних зусиль на подолання економічних негараздів, нехтуючи питаннями демократичного та гуманітарного спрямування, завжди призводить до наростання напруження в суспільстві, занепаду моралі, зменшення продуктивності праці, скороченню робочих місць і, як наслідок. До гальмування економічних перетворень.
    Гармонійний розвиток суспільства напряму залежить від ефективності впровадження в цьому суспільстві демократичних засад його розвитку. Можна стверджувати, що без демократизації довгострокове нарощування економічних показників неможливе. Це ствердження повною мірою може бути віднесене і до демократизації такої сфери як підприємництво. Лише утвердження демократичних перетворень дозволить досягти позитивних змін в економіці країни, отримати нову когорту підприємців, які будуватимуть свою справу на засадах чесності, добропорядності, відповідальності перед партнерами і суспільством, перед сьогоденням і майбутнім. Це мають бути ПІДПРИЄМЦІ НОВОЇ ФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ.

Розділ IІ. Місія організації

    З метою активізації процесів демократичних перетворень в Україні, поліпшення умов підприємницької діяльності, поглиблення співпраці з органами законодавчої і виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, задля поширення позитивної приватної ініціативи, спрямованої на збільшення кількості нових робочих місць і наповнення бюджетів всіх рівнів, представниками громадських об'єднань підприємців України та громадських організацій гуманітарного спрямування запропоновано створити громадське об'єднання "Конфедерація громадських об'єднань підприємців "Союз нової формації України".


Розділ IІI. Основні засади

    Основними засадами функціонування "Союзу Нової Формації України" є:

 • демократичність;

 • рівноправність;

 • відкритість;

 • чесність і порядність;

 • екологічність;

 • відповідальність;

 • законність.

Розділ IV. Основні завдання

      Основні завдання, які ставить перед собою "Союз Нової Формації України":
 • консолідація зусиль громадських організацій підприємців України, громадських організацій гуманітарного (соціально-орієнтованого) спрямування з метою подальшого поліпшення підприємницького клімату в державі та поширення демократичних засад розвитку українського суспільства, як суспільства нової формації;
 • сприяння розвитку підприємницької діяльності в Україні;
 • сприяння розвитку молодіжного підприємництва, виховання у молодих підприємців почуття чесності, відповідальності, гордості за свою державу;
 • підтримка гендерних тенденцій в підприємницькій діяльності та суспільстві взагалі;
 • створення умов для рівноправного ведення бізнесу, незалежно від статі, національності та віросповідання;
 • розширення міжнародних зв'язків суб'єктів підприємництва, інших громадських організацій України гуманітарного (соціально-орієнтованого) спрямування з аналогічними організаціями за межами України;
 • формування позитивного міжнародного іміджу України як правової демократичної держави, надійного і відповідального ділового партнера.

Розділ IV. Ідеологічні засади


    "Союз Нової Формації України" є неполітичною громадською організацією.
    "Союз Нової Формації України" готовий на співпрацю з будь-якими політичними партіями та організаціями, які ставлять за мету діяльність, спрямовану на подальший розвиток України як незалежної, правової, демократичної держави, повноправного члена європейського та світового співтовариства, підтримують засади приватної ініціативи та діють у відповідності до законів та Конституції України.