КОДЕКС ЧЕСТI УКРАЇНСЬКОГО ПIДПРИЄМЦЯ
(за станом на 26.05.2000)

З 17.03.2000 р. за iнiцiативою об'єднання пiдприємцiв "Нова Формацiя" та за пiдтримки iнших об'єднань пiдприємцiв України триває обговорення тезисiв "Кодексу ...". Багато з тезисiв - дискутивнi. Щомiсяця надбанням громадськостi стає черговий варiант "Кодексу ..." (його тез). Дискусiя в процесi розробки "Кодексу ..." - це i є iнструмент вiдпрацьовування загальної думки пiдприємцiв щодо питань "Кодексу ...". До обговорення запрошуються всi зацiкавленi особи: пiдприємцi, державнi службовцi, найманi працiвники, профспiлки та iншi громадяни України. Робота над "Кодексом ..." - це один з iнструментiв створення цивiлiзованих умов ведення бiзнесу в Українi.

ХРОНОЛОГIЯ ПОДIЙ

17.03.2000 р. за iнiцiативою об'єднання пiдприємцiв "Нова Формацiя" та за пiдтримки iнших об'єднань пiдприємцiв України вiдбулось засiдання Круглого столу, впродовж якого було визнано нагальну необхiднiсть створення "Кодексу пiдприємця України", запропоновано та обговорено його основнi тези. Прийнято текст Звернення до пiдприємцiв України, народних депутатiв, державних службовцiв, громадян України з пропозицiєю пiдтримати iнiцiативу щодо формування колективних iнтересiв у сферi управлiння бiзнесом й взаємовiдносин бiзнесу з суспiльством.

13.04.2000 р. на засiданнi лiдерiв громадських органiзацiй обговорювались принциповi моменти "Кодексу", було створено Клуб лiдерiв громадських органiзацiй.

26.05.2000 р. Засiдання Правлiння Всеукраїнського Об'єднання пiдприємцiв "Нова Формацiя". Одне з головних питань - про правила та норми ведення бiзнесу в Українi ("Кодекс пiдприємця України").

З червня 2000 р. процедура обговорення "Кодексу" переноситься на web-сторiнку Всеукраїнського Об'єднання пiдприємцiв "Нова Формацiя".

ВСТУП

Пiдприємцi усвiдомлюють всю складнiсть процесiв реформування України й готовi до ведення бiзнесу за цивiлiзованими принципами. Пiдприємцi готовi до взаємодiї з державою (на всiх рiвнях державного управлiння). Пiдприємцi ставляться до держави, як до iнструменту управлiння країною, функцiї якого визначено в основному Законi України (Конституцiї). Пiдприємцi готовi на добровольних засадах сприяти державним органам (їхнiм службовцям) у виконаннi покладених на них функцiй. Пiдприємцi передбачають всi виникаючi протирiччя вирiшувати методом переговорiв на принципах консенсусу й прозоростi процедур прийняття рiшень, з широкою гласнiстю по фактах порушення "Кодексу пiдприємця".

"Кодекс ...", безумовно, як добровольний документ (добровольний за духом й свободою його пiдписання) має декларувати додатковi норми та зобов'язання, що не передбаченi дiючим законодавством.

 

МIСIЯ "КОДЕКСУ ЧЕСТI УКРАЇНСЬКОГО ПРIДПРИЄМЦЯ"

 • iнiцiювання утворення та пiдтримка розвитку iнститутiв й механiзмiв вiдритого громадянського суспiльства i гармонiзацiї його вiдношень iз державою, для утворення системи, спроможної впливати на приняття рiшень на всiх рiвнях державної влади з усiх питань пiдприємництва, задоволення через неї громадських iнтересiв пiдприємцiв та забезпечення iх захисту
 • сприяння об'єднанню знань та вмiнь українських пiдприємцiв задля розвитку пiдприємницької самодiяльностi громадян та самоорганiзацiї суспiльства

  "Кодекс..." -

 • це цивiлiзованi норми ведення бiзнесу в Українi
 • об'єднує пiдприємцiв в усiх регiонах, представникiв всiх об'єднань
 • це механiзми, якi забезпечують виконання необхiдних дiй (що не протирiчать мiсiї Об'єднань) по впровадженню "Кодексу..." на всiй територiї України

  "Кодекс..." для:

 • реальних пiдприємцiв
 • пiдприємцiв з вiдповiдальною громадською позицiєю

   

  "КОДЕКС ЧЕСТI ПIДПРИЄМЦЯ УКРАЇНИ"
  (моральнi й професiйнi зобов'язання українського пiдприємця):

  ПIДПРИЄМЕЦЬ I СУСПIЛЬСТВО

  споживач; якiсть продукцiї

 • пiдприємець усвiдомлює свою вiдповiдальнiсть за якiсть випускаємої ним продукцiї
 • пiдприємцi застосовуватимуть новiтнi технологiї
 • не стануть експлуатувати неусвiдомленi потреби громадян України за рахунок їхнього здоров'я
 • пропагуватимуть українську продукцiю
 • все, що виробляється, має максимально задовольняти споживача й бути спрямованим на його благо. Не забувати, що пiдприємець - теж споживач, тобто ставитись до своїх споживачiв як до самого себе
 • бути чесним й правдивим, бо добра репутацiя вигiдiша за будь-якi форми вкладання

  оплата працi найманих працiвникiв; якiсть найманої працi; безробiття;

 • пiдприємець даватиме можливiсть найманим робiтникам пiдвищувати квалiфiкацiю їхньої працi
 • пiдприємець оплачуватиме працю робiтникiв за її результатами
 • пiдприємцi створюватимуть процедури, якi мають виключити воровство на їх пiдприємствах
 • пiдприємець не затримуватиме виплату зароблених найманими працiвниками грошей (заробiтної платнi)
 • пiдприємець пiдбиратиме собi найманих працiвникiв - дисциплiнованих, творчих, чесних та працьовитих. Створюватиме для них такi умови, в яких вони не матимуть вiдчуття, що вони працюють "на хазяїна". Працiвники мають отримувати вiд роботи i задоволення, i матерiальну вигоду. Їх зарабiтна платня та iншi винагороди повиннi бути домiрною компенсацiєю витрачених зусиль
 • пiдприємець має уникати фаворитизму, - всi працiвники повиннi оцiнюватись лише за своїми дiловими якостями
 • не забувати про вiдпочинок працiвникiв. Нормальний вiдпочинок й вiдновлення сил працiвникiв, нарiвно як i iнтенсивна праця гарантують компанiї високi прибутки

  обмеження власного споживання

 • непомiрний споживацький апетит пiдприємцiв створює напругу в суспiльствi
 • пам'ятати, що заробити грошi важко, правильно ними розпорядитись - ще важче. Жити по коштах, нiколи не витрачати бiльше, нiж заробляєш

  пропаганда здорового способу життя; екологiя

 • доводити до громадськостi приклади здорового способу життя українського пiдприємця
 • використовувати тiльки екологiчно чистi технологiї
 • придiляти час вiдпочинку. Вiдпочинок - необхiдна умова для творчої та ефективної роботи. Займатись спортом. Бути помiркованим у споживаннi алкоголю, тютюну, сексуальних вiдносинах. Не споживати наркотикiв. Зловживання алкоголем, тютюном та iншими наркотичними засобами - повiльне самогубство, що несумiсне з ефективною працею

  меценатство; спонсорство

 • пiдтримувати активних представникiв слабо захищених верств населення в їх дiяльностi
 • робити надбанням громадськостi досягнення українських дiячiв мистецтв
 • пiдтримувати молодi таланти

   

  ПIДПРИЄМЕЦЬ I ДЕРЖАВА

  полiтика; взаємовiдносини з державою; лобiювання

 • всi полiтичнi партiї мають свої плюси, пiдприємцi готовi до спiвробiтництва з партiями, якi подiляють принципи нашого "Кодексу" прагнути до партнерської взаємодiї з державними структурами
 • пiдприємцi усвiдомлюють свою мiсiю - створити основу для розвитку й процвiтання України
 • пiдтримувати iмiдж України в свiтi
 • до держави слiд ставитись з повагою, бо держава - це влада, а влада - необхiдна умова порядку в суспiльствi. Порядок в суспiльствi - необхiдна умова розвитку цивiлiзованого пiдприємництва. Важливо виявити цю повагу на всiх рiвнях спiлкування, нарiвно як до тих, хто стоїть вище за становищем, до рiвних собi, також до пiдлеглих
 • слiд визнати, що лобiювання - нормальна цивiлiзована форма досягнення поставленої цiлi будь-якого пiдприємця. Важливо, щоб при цьому пiдприємець керувався не тiльки своїм власним або вузькокорпоративним iнтересом, але й iнтересом суспiльства в цiлому
 • в своїй практицi ведення бiзнесу прагнути до лобiювання iнтересiв пiдприємництва в цiлому

  сплата податкiв i обов'язкових платежiв

 • пiдприємцi розумiють важливiсть їх ефективної роботи для поповнення бюджету країни
 • пiдприємцi прийматимуть участь в створеннi прозорих процедур регулювання пiдприємницької дiяльностi
 • вчасно надавати декларацiю про доходи
 • збiр податкiв i обов'язкових платежiв - основа функцiонування будь-якої держави. Податки та обов'язковi платежi - це платня за порядок у державi. Сплата податкiв та обов'язкових платежiв - найперший обов'язок кожного пiдприємця

  незаконнi платежi

 • пiдприємцi не використовуватимуть практику незаконних платежiв
 • робити надбанням гласностi факти незаконних платежiв
 • не взаємодiяти з державними службовцями й пiдприємцями, що мають "пагану" репутацiю
 • отримання хабара є крайнiм проявом роздiлення iнтересiв пiдприємця i компанiї, яку вiн очолює. Отримання хабарiв, нарiвно як їх надання, в будь-якiй, в т.ч. i "цивiлiзованiй формi", слiд вважати злочином, формою нечесного ведення бiзнесу, що пiдриває цивiлiзованi устої розвитку пiдприємництва й суспiльства в цiлому

   

  ПIДПРИЄМЕЦЬ I ПIДПРИЄМЕЦЬ

  конкуренцiя

 • у конкурентнiй боротьбi застосовувати лише законнi способи
 • не лобiювати власнi бiзнес-iнтереси, шкодячи конкурентам
 • поважати своїх конкурентiв. Ти рухаєшся уперед лише тому, що вони iснують i дихають тобi в спину. Уникати брудної конкуренцiї та нiколи не вiдгукатись пагано про своїх конкурентiв, якщо навiть вважаєш, що вони на це заслуговують

  договiрнi вiдносини; розв'язання спорiв мiж пiдприємцями

 • виконувати взятi на себе зобов'язання
 • всi спори вирiшувати шляхом переговорiв, використовуючи для цього, в тому числi, в якостi третейського суддi об'єднання пiдприємцiв i "Кодекс пiдприємця України"
 • не роздiляти слово i дiло. Намагатись набути репутацiї обов'язкової людини. Будь-якi договiрнi вiдносини мають бути чiткими й справедливими. Їх ефективнiсть визначається перш за все тим, щоб тебе правильно зрозумiли й вiрно тлумачили

  iншi положення "Кодексу..."

 • позитивне мислення - основа успiху українського пiдприємця
 • пiдтримувати та забезпечувати свободу на отримання iнформацiї (через засоби масової iнформацiї)
 • надавати громадськостi тiльки правдиву iнформацiю про свiй бiзнес
 • робити надбанням громадськостi непрофесiйну й неетичну поведiнку пiдприємцiв
 • пiдприємець прагнутиме постiйного пiдвищення власного рiвня професiоналiзму
 • пiдприємець залучатиме до пiдприємництва якомога бiльшу кiлькiсть громадян України, особливо молодi
 • пiдприємець вiдповiдально ставитиметься до свого бiзнесу основна мета бiзнесу українського пiдприємця - ефективно виробляти й ефективно витрачати створений додатковий продукт

   

  МЕХАНIЗМ ДIЇ "КОДЕКСУ..."

  "Кодекс..." - це добровольно прийнятi пiдприємцем на себе зобов'язання.

  Пiдприємець, який згоден з положеннями "Кодексу...", має надiслати листа в будь-яку громадську органiзацiю, члени якої пiдтримали цю iнiцiативу. Таким чином, в громадських органiзацiях формується список пiдприємцiв, якi згоднi з тим, щоб їхня дiяльнiсть розглядалась через призму "Кодексу...".

  Перiодично лiдери громадських органiзацiй проводитимуть зустрiчi (засiдання Клубу лiдерiв громадських об'єднань пiдприємцiв) й повiдомлюватимуть один одному (обговорюватимуть) реакцiю громадськостi, держави, пiдприємцiв на невиконання норм "Кодексу..." членами їх об'єднань, розроблятимуть механiзми сприяння впровадженню норм "Кодексу..." в практику пiдприємництва.

  Такими механiзмами можуть стати:

 • бесiди / семiнари пiдприємцiв з проблемних позицiй "Кодексу..."
 • надання гласностi (через ЗМI) щодо випадкiв неетичної поведiнки пiдприємцiв
 • виключення пiдприємця з об'єднання

  Кожен випадок звернення до об'єднання з питань порушення "Кодексу..." має фiксуватись в iнформацiйних базах цього об'єднання. Об'єднання повиннi вiднайти можливiсть оперативно обмiнюватись такою iнформацiєю. (Всеукраїнське об'єднання пiдприємцiв "Нова Формацiя" пропонує використати його web-сторiнку, на якiй розташовано роздiл "Обговорюємо Кодекс...").

  Пропонується об'єднанням пiдприємцiв забезпечити обмiн iнформацiєю про членiв об'єднань (їхнi адреси, П.I.Б. тощо) для того, щоб всi об'єднання мали можливiсть взаємодiяти зi всiма громадсько-активними пiдприємцями України.

   

  ЗВЕРНЕННЯ
  (прийнято 13.04.2000 р.)

  Пiдприємцi України!
  Народнi депутати!
  Державнi службовцi!
  Громадяни України!

  Ми, представники об'єднань пiдприємцiв i пiдприємцi України, звертаємось до вас з пропозицiєю пiдтримати нашу iнiцiативу щодо формування колективних iнтересiв в сферi управлiння бiзнесом й взаємовiдносин бiзнесу з суспiльством.

  Документом, в якому буде зафiксовано колективнi iнтереси бiзнесу i суспiльства, може стати "Кодекс пiдприємця України", основнi моменти якого ми обговорили 17.03.2000 року за Круглим столом.

  Думки i погляди учасникiв Круглого столу дозволяють сподiватись на можливiсть створення єдиного "Кодексу", тому що пiдприємцi України:

 • хочуть бачити свою країну бiгатою й процвiтаючою державою
 • хочуть входження України до системи свiтової економiки в якостi рiвноправного партнера
 • хочуть створення в країнi суспiльства вiльних вiдповiдальних громадян

  Пiдприємцi зумiли створити свiй бiзнес i розвиватимуть його.

  Ми зумiємо створити громадянське суспiльство i свою країну - Україну.

  Представники об'єднань пiдприємцiв:

  Барабаш Володимир Володимирович - Компанiя "Мономах", генеральний директор, член ОП "Нова Формацiя"

  Баранник Михайло Васильович - генеральний директор Мiжнародного центру розвитку пiдприємництва

  Бiрюков Леонiд Валентинович - виконавчий директор ОП "Нова Формацiя"

  Бiрюкова Свiтлана Юрiївна - керiвник департаменту жiночого пiдприємництва Асоцiацiї "Єднання"

  Волочан Iван Васильович - компанiя "Сервiя Україна", генеральний директор, член ОП "Нова Формацiя"

  Дерев'янко Олег - компанiя "Офiс Солюшнз", генеральний директор, член ОП "Нова Формацiя"

  Дрига Сергiй Георгiйович - голова Ради директорiв компанiї "Теборг", член ОП "Нова Формацiя"

  Єжелiн Владислав Станiславович - директор департаменту зовнiшньої полiтики ВГО "Нова Генерацiя"

  Iвченко Олег Миколайович - Всеукраїнська громадська органiзацiя "Спiлка кооператорiв та пiдприємцiв України", вiце-президент

  Комарова Алiна Iванiвна - Всеукраїнська асоцiацiя жiнок-пiдприємниць, голова

  Кондратьєв Олександр Володимирович - Банк регiонального розвитку, заступник голови Ради банку, член ОП "Нова Формацiя"

  Корчинська Оксана - ТРК "Золотi ворота", вiце-президент, член ОП "Нова Формацiя"

  Кредiсов Вячеслав Анатолiйович - голова правлiння групи фiрм "Мезокред", голова Координацiйної ради ОП "Нова Формацiя"

  Литвинов Сергiй Iванович - компанiя "Мiнолта-Україна", генеральний директор, член ОП "Нова Формацiя"

  Ляпiна Ксенiя - Координацiйна рада Об'єднань пiдприємцiв, експерт

  Мiрошниченко Юрiй Романович - ВГО "Нова Генерацiя", президент

  Стрельников Вiктор Iванович - вiце-президент Української спiлки товаровиробникiв i пiдприємцiв

  Федорюк Юрiй Олександрович - генеральний директор компанiї "Колегiум", член ОП "Нова Формацiя"

  Хмiльовський Вiктор Мечиславович - Спiлка орендарiв та пiдприємцiв України, генеральний директор

  Шевчук Тарас Федорович - УСПП, директор департаменту по пiдприємництву

   

  ПРОЕКТ

  ЗВЕРНЕННЯ
  прийнято 26.05.2000 р. на вiдкритому Засiданнi Правлiння Всеукраїнського Об'єднання Пiдприємцiв "Нова Формацiя"
  Пiдприємцi України!
  Народнi депутати!
  Державнi службовцi!
  Громадяни України!
  Представники Засобiв масової iнформацiї!

  Ми, представники об'єднань пiдприємцiв i пiдприємцi України, звертаємось до вас з пропозицiєю пiдтримати нашу iнiцiативу щодо створення й впровадження в життя "Кодексу честi пiдприємця України".

  17.03.2000 р. за iнiцiативою об'єднання пiдприємцiв "Нова Формацiя" та за пiдтримки iнших об'єднань пiдприємцiв України вiдбулось засiдання Круглого столу, впродовж якого було визнано нагальну необхiднiсть створення "Кодексу пiдприємця України", запропоновано та обговорено його основнi тези. Прийнято текст Звернення до пiдприємцiв України, народних депутатiв, державних службовцiв, громадян України з пропозицiєю пiдтримати iнiцiативу щодо формування колективних iнтересiв у сферi управлiння бiзнесом й взаємовiдносин бiзнесу з суспiльством.

  13.04.2000 р. на засiданнi лiдерiв громадських органiзацiй обговорювались принциповi моменти "Кодексу", було створено Клуб лiдерiв громадських органiзацiй.

  З червня 2000 р. процедура обговорення "Кодексу" переноситься на web-сторiнку Всеукраїнського Об'єднання пiдприємцiв "Нова Формацiя".

  Звертаємось до представникiв регiональних громадських об'єднань пiдприємцiв з рекомендацiєю щодо розповсюдження тексту "Кодексу" та його подальшого обговорення серед широких верств населення регiонiв. Сподiваємось, що восени нам вдастся пiдвести iтоги цiєї акцiї та констатувати життєздатнiсть "Кодексу".

  Особливу увагу звертаємо представникiв Засобiв Масової Iнформацiї, якi теж є пiдприємцями, на доцiльнiсть i необхiднiсть розмiщення тексту "Кодексу" та публiкацiї реакцiї на його положення у рiзноманiтних ЗМI.

  Головне, на що ми сподiваємось вiд ЗМI - це позитивне й конструктивне пропагування вiтчизняного пiдприємництва.