КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від _______________ 2002 р. № __________
Київ

Про затвердження Положення про проведення перевірок дотримання суб'єктами підприємницької діяльності законодавства про захист прав споживачів та застосування санкцій за порушення законодавства про захист прав споживачів


Відповідно до статті 5 Закону України "Про захист прав споживачів" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про проведення перевірок дотримання суб'єктами підприємницької діяльності законодавства про захист прав споживачів та застосування санкцій за порушення законодавства про захист прав споживачів (додаток 1).

2. Вважати такими, що втратили чинність:

- Постанову Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1994 р. № 236 "Про затвердження Положення про порядок накладення на господарюючі суб'єкти сфери торгівлі, громадського харчування і послуг, у тому числі на громадян-підприємців, стягнень за порушення законодавства про захист прав споживачів";

- Постанову Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 р. № 215 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів".

3. Органам державної виконавчої влади привести свої нормативні акти у відповідність до цієї постанови.

Прем'єр-міністр України         А.Кінах

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Кабінету Міністрів України
від ____________2002 р. № ______

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення перевірок дотримання суб'єктами підприємницької діяльності законодавства про захист прав споживачів та накладення санкцій за порушення законодавства про захист прав споживачів

1. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює порядок проведення органами державної влади та місцевого самоврядування, яким надані законом відповідні повноваження перевірок якості товарів (робіт, послуг), дотримання суб'єктами підприємницької діяльності обов'язкових вимог щодо безпеки товарів, правил торгівлі та надання послуг (далі - "перевірки"), а також застосування до суб'єктів підприємницької діяльності санкцій за порушення законодавства про захист прав споживачів (далі - "органи у справах захисту прав споживачів").

1.2. Проведення перевірок дотримання законодавства про захист прав споживачів, може здійснюватися тільки органами у справах захисту прав споживачів, та виключно у відповідності до вимог цього Положення. Це Положення не встановлює будь-якої компетенції органів у справах захисту прав споживачів, яка не визначена законом.

1.3. Перевірки можуть здійснюватися тільки щодо суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування, торгівлі, надання послуг та виконання робіт на замовлення споживачів.

1.4. Органи у справах захисту прав споживачів не проводять інші перевірки суб'єктів підприємницької діяльності, крім визначених цим Положенням.

1.5. У разі коли норма Положенння чи іншого нормативно-правового акта, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків суб'єктів підприємницької діяльності, споживачів або органів у справах захисту прав споживачів (в частині законодавства про захсит прав споживачів), внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як суб'єкта підприємницької діяльності, так і споживача або контролюючого органу, рішення у межах апеляційного узгодження приймається на користь суб'єкта підприємницької діяльності".

2. Види та підстави перевірок.

2.1. Органи у справах захисту прав споживачів здійснюють планові та позапланові перевірки.
Проведення як планової, так і позапланової перевірки проводиться за письмовим розпорядженням начальника (заступника) відповідного органу у справах захисту прав споживачів.

2.2. Плановою перевіркою є перевірка, проведення якої щодо певного суб'єкта підприємницької діяльності включено до плану/графіку перевірок, затвердженого начальником (заступником начальника) відповідного органу у справах захисту прав споживачів.
План/графік перевірок складається відповідним теріторіальним органом у справах захисту прав споживачів на півріччя. Затверджений начальником (заступником начальника) відповідного органу у справах захисту прав споживачів план/графік перевірок надається до Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики за місяць до початку півріччя.

2.3. Органи у справах захисту прав споживачів здійснюють планові перевірки щодо суб'єкта підприємницької діяльності не частіше одного разу на календарний рік.

2.4. Позапланові перевірки проводяться виключно на підставі скарг від споживачів про порушення законодавства про захист прав споживачів, отриманих та зареєстрованих органом у справах захисту прав споживачів, що проводить перевірку.

2.5. На підставі однієї скарги споживача може бути проведена тільки одна позапланова перевірка. Позапланова перевірка має стосуватися тільки тих порушень, які вказані в скарзі споживача, що є підставою для проведення перевірки.

2.6. Скарга споживача, на підставі якої може бути проведена перевірка, має бути подана в письмовому вигляді і містити відомості про прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу споживача, а також дані про товар, при продажу якого були порушені права споживача. До скарги мають додаватися докази придбання товару в даного суб'єкта підприємницької діяльності.

2.7. Проведення позапланової перевірки за відсутності зареєстрованої органом у справах захисту прав споживачів скарги, яка відповідає вимогам п. 2.6., не допускається. У разі проведення позапланової перевірки за відсутності зареєстрованої органом у справах захисту прав споживачів скарги, яка відповідає вимогам п. 2.6., така перевірка, результати такої перевірки та будь-які рішення, прийняті органами у справах захисту прав споживачів за результатами такої перевірки, визнаються недійсними.

3. Порядок проведення перевірки.

3.1. Перевірки проводяться тільки посадовими особами відповідних територіальних органів у справах захисту прав споживачів, повноваження яких підтверджуються посвідченням на проведення перевірки.

3.2. Посвідчення на проведення перевірки повинно бути підписане начальником відповідного органу у справах захисту прав споживачів або його заступником. Посвідчення на проведення перевірки має в обов'язковому порядку містити наступні дані:
а) назва органу у справах захисту прав споживачів, яким видане посвідчення і посадовими особами якого проводиться перевірка;
б) посада, прізвище та ініціали уповноваженої посадової особи, якою підписане посвідчення;
в) дата та номер розпорядження начальника (заступника начальника) органу у справах захисту прав споживачів, за яким проводиться перевірка на підставі якого проводиться перевірка
г) повна назва та місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності або його підрозділу, перевірка якого проводиться;
д) мета проведення перевірки;
е) час проведення перевірки;
є) посада, прізвище, ім'я та по-батькові уповноважених посадових осіб, яким доручено проведення перевірки, реквізити документів, які посвідчують їх особу;
ж) дата та номер реєстрації посвідчення у журналі обліку видачі посвідчень на проведення перевірки.
з) дата та номер реєстрації органом у справах захисту прав споживачів скарги споживача, на підставі якої проводиться позапланова перевірка, та порушення, які стали підставою скарги - у разі проведення позапланової перевірки.

3.3. Для проведення перевірки посадові особи органу у справах захисту права споживачів зобов'язані:
а) надати представнику суб'єкта підприємницької діяльності посвідчення на проведення перевірки, що відповідає вимогам пункту 3.2.;
б) пред'явити представнику суб'єкта підприємницької діяльності посвідчення особи, дані якого відповідають зазначеним у посвідченні на проведення перевірки;
в) зареєструватися у Журналі відвідання суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами (Журналі реєстрації перевірок) із заповненням усіх передбачених граф та підписом відповідної посадової особи, що проводить перевірку.

3.4. Посвідчення на проведення перевірки залишається у суб'єкта підприємницької діяльності. Суб'єкт підприємницької діяльності має право зробити виписки або копії з будь-яких інших документів, які надаються чи пред'являються посадовими особами, що проводять перевірку.

3.5. У разі невиконання посадовими особами органу у справах захисту прав споживачів вимог пункту 3.3. цього Положення, суб'єкт підприємницької діяльності має право відмовити їм в проведенні перевірки та доступі у приміщення, які використовуються цим суб'єктом підприємницької діяльності.

3.6. Перевірки проводяться за місцем знаходження суб'єкта підприємницької діяльності або його підрозділу (місця торгівлі, виконання робіт, надання послуг) у присутності представника суб'єкта підприємницької діяльності.

Представником суб'єкта підприємницької діяльності для цілей цього Положення вважається особа, яка уповноважена представляти суб'єкта підприємницької діяльності у відносинах з органами державної влади згідно закону та/або установчих документів суб'єкта підприємницької діяльності, або якій такі повноваження надані у встановленому законом порядку (наказом керівника, довіреністю тощо). У разі відсутності чи неприбуття вказаної особи протягом 30 хвилин представником суб'єкта підприємницької діяльності вважається особа, яка знаходиться з суб'єктом підприємницької діяльності в трудових відносинах і безпосередньо здійснює від імені суб'єкта підприємницької діяльності продаж товарів (виконання робіт, надання послуг).

Будь-які інші особи, в тому числі інші співробітники суб'єкта підприємницької діяльності, не можуть розглядатися як представники суб'єкта підприємницької діяльності.

Кількість представників суб'єкта підприємницької діяльності, що мають право бути присутніми при проведенні перевірки, є необмеженою. Суб'єкт підприємницької діяльності має право вимагати присутності при проведенні перевірки адвокатів та інших осіб, які відповідно до закону мають право надавати суб'єкту підприємницької діяльності правову допомогу.

3.7. Перевірки проводяться у робочий час суб'єкта підприємницької діяльності або його відповідного підрозділу. Здійснення перевірки не повинно створювати перешкоди для діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, щодо якого проводиться перевірка.

3.8. Планова перевірка не проводиться або переноситься на іншу дату за узгодженням сторін, якщо на час, визначений у посвідченні на проведення перевірки, або в межах 2 діб, що передують цьому часу, інший державний орган перевіряє (перевіряв) діяльність суб'єкта підприємницької діяльності за місцем знаходження останнього, що підтверджується Журналом відвідання суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами.

3.9. Посадові особи органу у справах захисту прав споживачів, уповноважені на проведення перевірки, мають право входити до та обстежувати тільки ті приміщення, які використовуються суб'єктом підприємницької діяльності для організації та здійснення громадського харчування, торгівлі, надання послуг та виконання робіт на замовлення споживачів.

Вхід до інших приміщень, у тому числі тих, які використовуються виключно для управлінських та адміністративних цілей, та їх обстеження здійснюється тільки з дозволу суб'єкта підприємницької діяльності.
При обстеженні приміщень посадові особи органу у справах захисту прав споживачів, уповноважені на проведення перевірки, зобов'язані вживати всіх необхідних заходів для того, щоб не перешкоджати діяльності, що здійснюється у такому приміщенні.

3.10. Посадові особи органу у справах захисту прав споживачів, уповноважені на проведення перевірки, мають право одержувати від суб'єкта підприємницької діяльності, що перевіряється, безоплатно копії документів та інші відомості, які характеризують якість товарів (робіт, послуг), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, що використовуються для виробництва цих товарів (виконання робіт, надання послуг), якщо відповідно до закону такі документи та відомості повинні бути у розпорядженні суб'єкта підприємницької діяльності.

У разі відсутності вказаних документів безпосередньо у місці проведення перевірки, суб'єкт підприємницької діяльності має право подати їх чи їх копії органу у справах захисту прав споживачів, посадові особи якого проводять перевірку, протягом 2 діб з моменту початку проведення перевірки.

Посадові особи органу у справах захисту прав споживачів, уповноважені на проведення перевірки, зобов'язані враховувати та фіксувати в акті проведення перевірки всі документи та їх копії, які надаються їм суб'єктом підприємницької діяльності під час проведення перевірки.

3.11. Посадові особи органу у справах захисту прав споживачів мають право опломбувати обстежені ними приміщення, щодо яких у передбаченому цим Положенням порядку встановлено, що вони використовуються для реалізації (надання, виконання) товарів (робіт, послуг), які можуть становити загрозу для життя, здоров'я споживача або навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування, виконання і утилізації товару (роботи, послуги). Опломбування приміщення є надзвичайним заходом і застосовується тільки у разі, якщо іншими заходами неможливо зупинити реалізацію (надання, виконання) таких товарів (робіт, послуг).

У разі, якщо ці приміщення використовуються також для реалізації (надання, виконання) товарів (робіт, послуг), щодо яких у передбаченому цим Положенням порядку не встановлений факт невідповідності вимогам законодавства щодо їх якості та безпеки, посадові особи органу у справах захисту прав споживачів не мають права опломбовувати приміщення і зобов'язані вжити інші передбачені законом заходи для припинення реалізації (надання, виконання) товарів (робіт, послуг), які не відповідають вимогам законодавства щодо їх якості та безпеки.

Будь-які вказані заходи, що застосовуються посадовими особами органів у справах захисту прав споживачів, повинні залишати суб'єкту підприємницької діяльності можливість безперешкодно здійснювати реалізацію (надання, виконання) товарів (робіт, послуг), щодо яких не встановлений факт невідповідності вимогам законодавства щодо їх якості та безпеки.

3.12. Посадові особи органу у справах захисту прав споживачів мають право вилучати у суб'єктів підприємницької діяльності товари, які можуть становити загрозу для життя, здоров'я споживача або навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування товару і проводити в присутності суб'єкта підприємницької діяльності утилізацію цих товарів згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 50 від 24.01.2001 "Про затвердження загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції" та Закону України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції ", № 1393-XIV від 14.01.2000р. Ця норма застосовується виключно у випадках, якщо загроза для життя, здоров'я споживача або навколишнього природного середовища може бути визначена візуально на підставі даних, зазначених у маркуванні товарів (термін споживання, температурний режим, тощо). В усіх інших випадках вилученню товару в обов'язковому порядку передує проведення експертизи. До моменту отримання висновку експертизи, посадові особи органу у справах захисту прав споживачів мають право призупиняти реалізацію товарів (надання послуг), відбирати для проведення експертизи зразки (згідно норм цього Положення).

Вилучення товарів, інших предметів здійснюється тільки у присутності двох понятих та суб'єкта підприємницької діяльності (представника суб'єкта підприємницької діяльності).

При вилученні товарів та інших предметів складається опис вилученого. Опис вилученого складається в двох примірниках, один з яких залишається у органу у справах захисту прав споживачів, а інший - у суб'єкта підприємницької діяльності.

3.13. Посадові особи органу у справах захисту прав споживачів зобов'язані не розголошувати інформацію щодо суб'єкта підприємницької діяльності, яку вони отримали в ході проведення перевірки.

4. Проведення контрольної перевірки правильності розрахунку із споживачами за надані послуги і реалізовані товари.

4.1. Загальні вимоги до контрольної перевірки:
Планова або позапланова перевірка дотримання законодавства про захист прав споживачів як
правило починається з проведення контрольної перевірки правильності розрахунків із споживачами за надані послуги і реалізовані товари.

4.1.1. Контрольна перевірка правильності розрахунку із споживачами за надані послуги і реалізовані товари (далі - "контрольна перевірка") проводиться посадовою особою органів у справах захисту прав споживачів, яка має відповідне посвідчення на проведення перевірки, в присутності представника суб'єкта підприємницької діяльності.

До участі у контрольній перевірці службова особа може залучати представників громадських організацій за їхньою згодою.

4.1.2. Результати контрольної перевірки оформлюються актом проведення контрольної перевірки правильності розрахунку із споживачами за надані послуги і реалізовані товари.
При залученні до перевірки представників громадськості в акті вказується прізвище, ім'я, по-батькові представника та назва організаціїї, яку він представляє.

Форма акту контрольної перевірки затверджується Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики, з урахуванням вимог п. 6 цього Положення.

4.1.3. Контрольна перевірка проводиться з метою встановлення відповідності отриманої продавцем (виконавцем) плати за реалізований споживачеві товар (замовлену, надану послугу) справжній його вартості, як правило, шляхом негласної контрольної закупівлі товару (замовлення, одержання послуги).

При цьому посадовою особою органу у справах захисту прав споживачів перевіряється фактична кількість, міра, маса, об'єм, якісні показники, ціна і вартість цього товару (послуги), правильність підрахунку і остаточного розрахунку за реалізований товар (замовлену, надану послугу).

Контрольне замовлення на одержання послуги посадовою особою органу у справах захисту прав споживачів проводиться відповідно до пункту 4.3. Положення.

4.1.4. До проведення контрольної перевірки правильності розрахунку із споживачами за надані послуги і реалізовані товари не застосовуються пункти 2.3., 3.8. Положення. Вимоги п. 3.3. цього Положення виконуються з урахуванням пункту 4.1.7. цього Положення.

4.1.5. Контрольна перевірка може проводитися шляхом перевірки службовою особою справжньої вартості товару (послуги), що реалізований (замовлена, надана) споживачеві, після остаточного розрахунку продавця (виконавця) з ним за придбаний товар (замовлену, одержану послугу) за згодою споживача, а також шляхом перевірки підготовлених для продажу товарів, попередньо розфасованих у господарюючого суб'єкта, що перевіряється.
Справжня вартість товару (послуги) в значенні цього Положення - це ціна, встановлена суб'єктом підприємницької діяльності на даний товар (послугу). Тобто, проводиться перевірка реалізації продавцем товару (виконавцем послуги) саме за ціною, встановленою суб'єктом підприємницької діяльності".

4.1.6. Оголошення про контрольну перевірку провадиться службовою особою відразу після передачі (оформлення, надання) продавцем (виконавцем) товару (послуги), проведення грошового розрахунку та видачі касового (товарного) чека чи іншого документа, що засвідчує факт продажу товару (замовлення, надання послуги).

Якщо продавцем (виконавцем) не видано касового (товарного) чека чи іншого документа, що засвідчує факт продажу товару (замовлення, надання послуги), оголошення про контрольну перевірку проводиться після передачі (оформлення, надання) продавцем (виконавцем) товару (послуги) та грошового розрахунку.

4.1.7. Безпосередньо після оголошення про проведення контрольної перевірки посадова особа органу у справах захисту прав споживачів виконує вимоги п. 3.3. Положення.

4.1.8. Товари, закуплені для контрольної перевірки, повинні залишатися на місці (на прилавку, у вузлі розрахунку тощо). У разі потреби товари можуть бути перенесені для перерахування їх кількості (переважування, перемірювання) в інше місце лише в присутності представника суб'єкта підприємницької діяльності, що перевіряється.

4.1.9. Перевірка фактичної кількості товару проводиться шляхом його перерахування, а міри, маси та об'єму - переважування (перемірювання) вимірювальними приладами та іншими засобами вимірювання згідно з вимогами відповідних нормативних документів.

Перевірка якісних показників (за сортом, компонентами, комплектністю) товару здійснюється органолептичним методом, у разі потреби відбираються в установленому порядку його зразки (проби) для перевірки їх якості, за результатом якої приймається відповідне рішення. Перевірка якості проводиться в присутності суб'єкта підприємницької діяльності (або його представника).

4.1.10. Перевірка цін (тарифів) на товари (послуги) проводиться шляхом визначення відповідності цін (тарифів) прейскурантам (калькуляційній картці тощо), правильності застосування цін при продажу товарів, ціни на які регулюються законодавством.
Перевірка підрахунку і остаточного розрахунку справжньої вартості закуплених для контролю товарів (замовлених, наданих послуг) здійснюється шляхом визначення правильності грошових розрахунків і підрахунку суми фактичної вартості усіх закуплених товарів (наданих послуг).

4.1.11. Контрольна перевірка проводиться у такій послідовності:
а) визначення:
- правильності заповнення касового (товарного) чека чи іншого документа, що засвідчує факт продажу товару (надання послуги), та грошового розрахунку;
- правильності реалізації товару (надання послуги) за кількістю, мірою, масою, об'ємом;
- якісних показників (за сортом, компонентами, комплектністю) товару (послуги);
- стану дотримання та правильності застосування цін;
- суми справжньої вартості проданого товару (замовленої, отриманої послуги).

б) зіставлення справжньої вартості проданого товару (замовленої, отриманої послуги) з одержаною продавцем (виконавцем) платою;

в) складання за наслідками контрольної перевірки акта проведення контрольної перевірки.

4.1.12. Акт проведення контрольної перевірки складається відповідно вимог розділу 6 цього Положення.

4.1.13. Якщо можливо повернути товар (результат послуги), який було використано (одержано) під час контрольної перевірки, посадова особа органу у справах захисту прав споживачів повертає такий товар (результат послуги), а суб'єкт підприємницької діяльності - отриману плату за такий товар (послугу).
Якщо неможливо повернути товар (результат послуги), який було використано (одержано) під час контрольної перевірки, тобто, у товарів (результатів послуги) пошкоджується їх промислове пакування (обгортка), яку неможливо відновити без шкоди для товарного вигляду, або якщо порушується цілісність товару (матеріалів, які використовуються для виконання послуги), про що зазначається в акті проведення контрольної перевірки, то такі товари (послуги) не повертаються, а
суб'єкт підприємницької діяльності не повертає отриману плату за такий товар (послугу).

4.2. Особливості проведення контрольної перевірки у господарюючих суб'єктів сфери торгівлі і громадського харчування:

4.2.1. Контрольною перевіркою встановлюється фактична (чиста) кількість, міра, маса, об'єм товарів, закуплених для контролю.

Продовольчі товари, що не мають промислової упаковки, у разі переважування (перемірювання) на вимогу посадової особи звільнюються представником суб'єкта підприємницької діяльності від паперової обгортки і шнурованих матеріалів, зачищаються їхні забруднені поверхні та обвітрені зрізи (поверхній пожовклий шар у жирів).

4.2.2. Контрольне переважування (перемірювання) товарів проводиться із застосуванням тих вимірювальних приладів (засобів вимірювання), що використовувалися суб'єктом підприємницької діяльності, з наступною перевіркою на контрольних вимірювальних приладах, стан яких відповідає вимогам відповідних нормативних документів.

4.2.3. Перевірка маси квашеної капусти і солоно-маринованих грибів проводиться шляхом їх переважування разом з соком, розсолом, маринадом. Солоні квашені огірки, помідори і мочені яблука зважуються без рідини (розсолу). Нефасовані оселедці, інші риботовари, жива (снула) і морожена риба переважуються без тузлуку (розсолу), води, льоду.

4.2.4. Перевірка об'єму рідини (лікеро-горілчаних виробів, вина, пива тощо) проводиться за методом перевірки контрольної порції повіреною мірною колбою, циліндром (за нижнім краєм меніска), які відповідають вимогам нормативних документів. Мірна колба, циліндр, а також лійка, за допомогою якої проводиться переливання, повинні бути попередньо ополоснуті такою ж рідиною. Суб'єкт господарювання має право перевірити наявність документа про повірку мірної колби (якщо на колбі відсутнє відповідне позначення).

4.2.5. Перевірка маси заздалегідь розфасованих суб'єктами підприємницької діяльності сфери торгівлі і громадського харчування товарів проводиться шляхом переважування (з дотриманням відповідних вимог) 10 одиниць (порцій) цього товару (однієї дози, упаковки і дати розфасовки) або його залишку з наступним визначенням середньої ваги однієї одиниці (порції) товару.

4.3. Особливості проведення контрольної перевірки у господарюючих суб'єктів сфери послуг.

4.3.1. Контрольна перевірка проводиться на різних стадіях надання послуги - під час оформлення замовлення, її отримання, виконання робіт і під час остаточного розрахунку, як правило, шляхом аналізу документів, що засвідчують факт оформлення і надання послуги (договір, квитанція, розписка, касовий чек тощо), на відповідність обсягу і вартості послуги діючим тарифам, калькуляції, прейскурантам (з урахуванням конкретного виду послуг) і перевірки правильності розрахунку за використані матеріали, сировину, комплектуючі вироби, фурнітуру тощо, сплати (утримання) штрафів (пені, неустойки).

4.3.2. Отримання послуги під час контрольної перевірки здійснюється посадовою особою органу у справах захисту прав споживачів службовою особою в особливих випадках (якщо для цього є достатньо обґрунтовані підстави) за письмовим дозволом начальника органу у справах захисту прав споживачів, із зазначенням конкретної послуги, щодо якої має проводитися перевірка, у посвідченні на проведення перевірки.

5. Порядок відбору у суб'єктів підприємницької діяльності сфери торгівлі, громадського харчування і послуг зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості

5.1. Відбір зразків або проб товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів (далі - зразки товарів) для перевірки їх якості на місці або проведення дослідження (експертизи) у відповідних лабораторіях та інших установах здійснюється на підставі п. 3 ст. 5 Закону України "Про захист прав споживачів".

5.2. Відбір зразків товарів проводиться з метою визначення відповідності їх якісних показників вимогам державних і галузевих стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, що діють на території України (далі - нормативні документи).

5.3. Відбір зразків товарів для перевірки їх якості проводиться посадовою особою органу у справах захисту прав споживачів, яка проводить перевірку, у присутності представника суб'єкта підприємницької діяльності, і оформляється актом відбору зразків (проб) товарів.

5.4. Форма акта відбору зразків (проб) товарів затверджується Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. В акті зазначається: кількість відібраних зразків товарів (за масою, мірою, об'ємом); для якого виду досліджень вони відібрані; за якими показниками чи критеріями проводитиметься їх дослідження; підстави відбору.

Акт складається в момент відбору у трьох примірниках і підписується посадовою особою органу у справах захисту прав споживачів, яка проводила відбір зразків товару, а також представником суб'єкта підприємницької діяльності.

Суб'єкт підприємницької діяльності (його представник) має право вносити до акту відбору зразків свої зауваження з приводу правомірності відбору, дотримання процедури відбору, інших питань стосовно відбору зразків.

Перший примірник залишається у посадової особи органу у справах захисту прав споживачів, другий - додається до відібраних зразків товару, третій - залишається у суб'єкта підприємницької діяльності.

У разі відмови представника суб'єкта підприємницької діяльності від отримання акту він надсилається у день складення на адресу суб'єкта підприємницької діяльності.

5.5. Кількість зразків товарів (за масою, мірою, об'ємом), що відбираються для проведення дослідження, визначається відповідними нормативними документами, а щодо імпортних товарів - нормативними документами на аналогічні вітчизняні товари. Забороняється здійснювати відбір зразків у кількості більшій, ніж мінімально необхідна для проведення дослідження.

Під час перевірки якості технічно складних і великогабаритних товарів дозволяється відбір для дослідження їх складових частин без пошкодження основного виробу.

5.6. Відібрані зразки товарів упаковуються на місці відбору у присутності представника суб'єкта господарської діяльності, і опломбовуються або опечатуються посадовою особою органу у справах захисту прав споживачів, яка надсилає їх до лабораторії чи іншої відповідної установи для дослідження, і завіряються також підписом та печаткою суб'єкта господарської діяльності.

Відбір зразків відбувається у подвійному екземплярі, один із яких повинен виконувати функцію арбітражного зразка. У випадку суперечки, цей зразок повинен досліджуватись незалежними експертами на вимогу суб'єкта господарської діяльності або за ухвалою суду, господарського суду. Арбітражний зразок зберігається до остаточного вирішення спору, а арбітражний зразок товарів, які швидко псуються - на протязі терміну їх придатності. У випадку відбору товарів, що швидко псуються, суб'єкт господарської діяльності має право наполягати на проведенні експертизи в межах терміну споживання даних товарів. У випадках, якщо органом у справах захисту прав споживачів не проведено експертизу у визначений термін, рішення у спорі приймається на користь суб'єкта господарської діяльності.

В окремих випадках опломбовані або опечатані зразки товарів залишаються у суб'єкта підприємницької діяльності для тимчасового відповідального зберігання, про що робиться запис в акті відбору зразків (проб) товарів.

5.7. Умови зберігання і транспортування відібраних зразків товарів не повинні погіршувати їх якість. За збереження і своєчасність доставки зразків товарів для дослідження відповідає посадова особа органу у справах захисту прав споживачів, що їх відбирала.

5.8. Дослідження відібраних зразків проводиться на місці, тобто безпосередньо в лабораторії суб'єкта підприємницької діяльності щодо якого проводиться перевірка (при наявності в суб'єкта підприємницької діяльності відповідної лабораторії), у присутності посадової особи органу у справах захисту прав споживачів і суб'єкта підприємницької діяльності (його представника).

У разі неможливості проведення дослідження відібраних зразків товарів на місці, дослідження здійснюється у незалежних (тобто таких, які не входять до сфери управління Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики) лабораторіях чи інших відповідних установах.

У разі згоди суб'єкта підприємницької діяльності, викладеної ним або його представником письмово в акті відбору зразків, допускається проведення дослідження у лабораторіях чи відповідних установах, які входять до сфери управління Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

5.9. Результати дослідження відібраних зразків товарів повідомляються посадовою особою, що відбирала ці зразки, суб'єкту підприємницької діяльності: стосовно товарів, що швидко псуються, - негайно, стосовно інших товарів - не пізніше двох днів після одержання результатів дослідження.

5.10. Дослідження якості товарів має бути завершене в термін, який визначається виходячи з того, щоб результати цього дослідження і відповідне рішення суб'єкт підприємницької діяльності одержав стосовно товарів, що швидко псуються, - до початку другої половини терміну їх придатності, а стосовно інших товарів - до початку останньої третини терміну їх придатності, але не пізніше ніж через три тижні після відбору зразків.

У разі коли отримано негативний результат дослідження відібраних зразків товарів, орган у справах захисту прав споживачів вживає заходів, передбачених законодавством про захист прав споживачів.

5.11. Вартість відібраних зразків продукції, крім контрольних, компенсуються суб'єктові
господарювання, у якого ці зразки відібрані, органами у справах захисту прав споживачів.
Витрати, пов'язані з відбором та доставкою зразків продукції до місця проведення експертизи
проводяться за рахунок контролюючого органу.
Проведення експертизи виконується за рахунок контролюючого органу. Експертиза контрольних зразків
проводиться за рахунок суб'єкта підприємницької діяльності.
Відшкодування контролюючому органу витрат на проведення експертизи провадиться суб'єктом
підприємницької діяльності в разі порушення ним вимог нормативних документів, підтверджених результатами експертизи.
Підставою для визначення витрат контролюючого органу та суб'єкта підприємницької діяльності є акт
відбору зразків продукції та рахунок за проведення експертизи.

5.12. Відібрані зразки товарів, що після дослідження не втратили якості та придатні для подальшої реалізації, в обов'язковому порядку одночасно з наданням результатів дослідження повертаються суб'єкту підприємницької діяльності посадовою особою органу у справах захисту прав споживачів, що відображається суб'єктом підприємницької діяльності у прибутковій накладній із записом: повернення після перевірки якості. Один примірник прибуткової накладної видається посадовій особі органу у справах захисту прав споживачів.

5.13. Органи у справах захисту прав споживачів, лабораторії та інші відповідні установи ведуть облік відібраних зразків товарів. Підставою для списання зразків товарів зазначеними органами, лабораторіями, установами є результати досліджень, протоколи дегустації та порівняльних оглядів якості товарів і прибуткові накладні суб'єктів підприємницької діяльності, що перевірялися.

5.14. Забороняється використовувати для дослідження товари, які пред'являються особами, що їх придбали.

6. Визначення результатів перевірок.

6.1. Результати перевірок суб'єктів господарської діяльності посадовими особами органів у справах захисту прав споживачів оформлюються актами проведення перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів.

Акт проведення перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів складається безпосередньо під час проведення перевірки.

6.2. Форма актів проведення перевірки затверджується Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

В акті проведення перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів зазначаються:

а) назва органу у справах захисту прав споживачів, посадовими особами якого проводиться перевірка;
б) дата та номер розпорядження начальника (заступника начальника) органу у справах захисту прав споживачів, на підставі якого проводилася перевірка;
в) повна назва, ідентифікаційний код та місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності або його відокремленого підрозділу, перевірка якого проводилася;
г) посада, прізвище, ім'я та по-батькові уповноважених посадових осіб, яким доручено проведення перевірки, реквізити документів, які посвідчують їх особу;
д) дата та номер реєстрації посвідчення на проведення перевірки у журналі обліку видачі посвідчень на проведення перевірки;
е) мета проведення перевірки;
є) дата та номер реєстрації органом у справах захисту прав споживачів скарги споживача, на підставі якої проводилася позапланова перевірка, та порушення, які стали підставою скарги - у разі проведення позапланової перевірки;
ж) час початку та закінчення проведення перевірки;
з) дії, які здійснювалися посадовими особами органу у справах захисту прав споживачів в рамках проведення перевірки;
і) порушення (у разі виявлення) законодавства про захист прав споживачів з посиланням на конкретні факти, виявлені перевіркою, та конкретні норми закону (стаття, частина статті, пункт, підпункт), про порушення яких свідчать вказані факти;
ї) товари (роботи, послуги), при продажу чи виготовленні (виконанні, наданні) яких мали місце порушення закону - у разі виявлення порушення;
й) документи, за якими суб'єктом підприємницької діяльності отримана партія товарів, щодо яких виявлені порушення (у разі виявлення), та докази, які свідчать про продаж таких товарів, або про виконання суб'єктом підприємницької діяльності робіт, надання послуг з порушенням законодавства про захист прав споживачів;
к) документи та їх копії, надані суб'єктом підприємницької діяльності посадовим особам органу у справах захисту прав споживачів;
л) документи, які суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язався надати згідно частині 2 пункту 3.10. цього Положення, а також документи, витребувані від суб'єкта підприємницької діяльності посадовими особами органу у справах захисту прав споживачів;
м) посада, прізвище, ім'я та по-батькові представників суб'єкта підприємницької діяльності, присутніх при проведенні перевірки.

6.3. При складенні акту проведення перевірки суб'єкт підприємницької діяльності має право вимагати внесення до акту власних зауважень, пояснень чи заперечень щодо порушень, виявлених перевіркою, та щодо дотримання законодавства при проведенні перевірки.

Заперечення, пояснення чи зауваження суб'єкта підприємницької діяльності можуть вноситися як до тексту акту у передбачених формою акту місцях, так і викладатися на окремому аркуші, що додається до акту. У випадку, коли заперечення, пояснення чи зауваження суб'єкта підприємницької діяльності викладаються на окремому аркуші, посадові особи органу у справах захисту прав споживачів зобов'язані посвідчити отримання таких заперечень, пояснень або зауважень своїми підписами.

6.4. Акт перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів складається у двох примірниках. Перший примірник залишається у посадової особи органу у справах захисту прав споживачів, яка проводила перевірку, другий - у суб'єкта підприємницької діяльності, щодо якого проводилася перевірка.

Акт перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів підписується посадовими особами органу у справах захисту прав споживачів, якими проводилася перевірка, та представниками суб'єкта підприємницької діяльності. У разі відмови представників суб'єкта підприємницької діяльності підписати акт про це робиться відмітка в акті.

У випадку виникнення спору щодо фактів наявності порушень та правомірності фіксації їх у акті проведення перевірки законодавства про захист прав споживачів, суб'єкт підприємницької діяльності чи його уповноважений представник мають право вимагати присутності при складенні акту посадової особи Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та підписання нею такого акту. Посадова особа Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва має право вносити до акту свої зауваження.

Другий примірник акту перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів, разом із усіма додатками до акту, надається суб'єкту підприємницької діяльності чи його уповноваженому представнику безпосередньо після складення акту. У разі відмови суб'єкта підприємницької діяльності від отримання акту він разом із додатками надсилається в день проведення перевірки за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності.

6.5. У разі виявлення порушень законодавства про захист прав споживачів орган у справах захисту прав споживачів видає суб'єкту підприємницької діяльності письмові рекомендації щодо усунення порушень з зазначенням необхідних для цього дій.

7. Накладення санкцій за порушення законодавства про захист прав споживачів.

7.1. За порушення законодавства про захист прав споживачів до суб'єкта підприємницької діяльності можуть бути застосовані санкції, передбачені пунктами 5-7, 9 статті 5 та статтею 23 Закону України "Про захист прав споживачів".

Рішення про застосування санкцій приймається на підставі відповідних актів перевірки та інших матеріалів, пов'язаних з перевіркою.

Санкції за порушення, не пов'язані з якістю або безпекою товарів (робіт, послуг), або з порушенням правил розрахунку зі споживачами, застосовуються тільки у випадку виявлення повторного ідентичного порушення протягом одного року.

Вказане не обмежує право споживачів вимагати компенсації нанесеної ним суб'єктом підприємницької діяльності шкоди та користуватися іншим засобом правового захисту своїх прав згідно норм цивільного законодавства.

7.2. Посадові особи органів у справах захисту прав споживачів, уповноважені на проведення перевірки суб'єкта підприємницької діяльності, мають право застосовувати:

а) санкції, передбачені у пункті 5 статті 5 Закону України "Про захист прав споживачів", у вигляді припинення відвантаження і реалізації товарів, заборони реалізації споживачам товарів (виконання робіт, надання послуг), що не відповідають вимогам нормативних документів, до усунення суб'єктами підприємницької діяльності виявлених недоліків;

б) санкції, передбачені у пункті 6 статті 5 Закону України "Про захист прав споживачів", у вигляді заборони реалізації споживачам товарів (виконання робіт, надання послуг):
- на які немає документів, що засвідчують їх відповідність вимогам нормативних документів;
- на які в актах законодавства, нормативних документах встановлено обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпеки життя, здоров'я, майна споживачів і охорони навколишнього природного середовища, якщо ці товари (роботи, послуги) внесені до переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, але не мають сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання іноземного сертифіката);
- завезених на територію України без документів, які підтверджують їх належну якість;
- на яких термін придатності не зазначений (якщо зазначення терміну вимагається нормативним документом) або зазначений з порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, термін придатності яких минув.

7.2.1. Рішення про накладення санкцій, зазначених у пунктах 5 та 6 статті 5 Закону України "Про захист прав споживачів", приймається у вигляді припису, що видається посадовими особами, уповноваженими на проведення перевірки, суб'єкту підприємницької діяльності.

7.2.2. Припис складається за формою, встановленою Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

7.2.3. Припис вручається у день перевірки керівнику суб'єкта підприємницької діяльності або його представнику під розписку, або (у разі відмови від отримання) надсилається у той же день поштою на адресу суб'єкта підприємницької діяльності.

7.3. Начальники управлінь у справах захисту прав споживачів у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, їх заступники мають право застосовувати:

а) санкції у вигляді стягнень відповідно до ст. 23 Закону України "Про захист прав споживачів";

б) санкції, передбачені пунктом 7 статті 5 Закону України "Про захист прав споживачів", у вигляді:
- припинення у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг продажу та виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, - до усунення виявлених недоліків;
- тимчасового припинення діяльності підприємств торгівлі (секцій, відділів), громадського харчування, сфери послуг, складів підприємств оптової і роздрібної торгівлі та організацій незалежно від форм власності, що систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання та транспортування товарів, - до усунення виявлених недоліків. Під систематичним порушенням розуміється повторення ідентичного порушення більше двох разів протягом одного року.

7.3.1. Рішення про накладення санкцій, зазначених у пункті 7 статті 5 та статті 23 Закону України "Про захист прав споживачів", приймається у вигляді постанови, що складається за формою, встановленою Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

7.4. Питання про застосування санкцій відповідно до пункту 7 статті 5 та статті 23 Закону України "Про захист прав споживачів", має розглядатися за участю суб'єкта підприємницької діяльності (його представника), щодо якого приймається рішення, з повідомленням його про місце і дату розгляду питання про застосування санкцій не менше як за десять днів.

При розгляді питання про застосування санкцій суб'єкт підприємницької діяльності (його представник) має право надавати свої пояснення (усні або письмові), додаткові матеріали та документи, які не були досліджені при проведенні перевірки.

7.5. Постанова про застосування санкцій відповідно до пункту 7 статті 5 Закону України "Про захист прав споживачів" складається у двох примірниках, а про застосування санкцій згідно статті 23 Закону України "Про захист прав споживачів" - у трьох примірниках.

Перший примірник залишається у органі у справах захисту прав споживачів, посадова особа якого прийняла постанову про застосування санкцій.

Другий примірник постанови вручається суб'єкту підприємницької діяльності (його представнику) під розписку, а у разі неучасті суб'єкта підприємницької діяльності (його представника) у розгляді питання про застосування санкцій - надсилається у 3-денний термін після прийняття постанови на адресу суб'єкта підприємницької діяльності.

Третій примірник постанови передається відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням господарюючого суб'єкта для контролю за надходженням суми штрафу.

7.6. Суб'єкт підприємницької діяльності перераховує суму штрафу до державного бюджету через банк, який його обслуговує, у 15-денний термін з дня отримання постанови, про що у триденний термін після оплати письмово повідомляє державний орган у справах захисту прав споживачів, який наклав стягнення, із зазначенням номера і дати платіжного доручення, за яким сплачено штраф.

7.7. Постанова про застосування санкцій обов'язкова для виконання суб'єктом підприємницької діяльності. У разі невиконання суб'єктом підприємницької діяльності зазначеної постанови протягом терміну, визначеного пунктом 7.6. цього Положення, сума штрафу стягується у встановленому законодавством порядку відповідним органом державної податкової служби за місцезнаходженням господарюючого суб'єкта у 10-денний термін.

Сума штрафу, що перевищує п'ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, може бути стягнута з суб'єкта підприємницької діяльності виключно у судовому порядку за позовом органу у справах про захист прав споживачів, який прийняв відповідну постанову про застосування санкцій.

7.8. Сплата штрафів не звільняє суб'єктів підприємницької діяльності від обов'язків щодо відшкодування в установленому порядку споживачам як майнових, так і моральних збитків, які виникли внаслідок порушення законодавства про захист прав споживачів.

8. Оскарження рішень про накладення санкцій за порушення законодавства про захист прав споживачів.

8.1. Рішення про накладення санкцій може бути оскаржене в адміністративному порядку згідно норм даного розділу, або у судовому порядку, визначеному процесуальним законодавством.

8.2. Рішення про застосування санкцій у вигляді припису може бути оскаржене начальнику органу у справах захисту прав споживачів, посадовою особою якого виданий припис, протягом 10 днів з моменту отримання припису.

Начальник органу у справах захисту прав споживачів зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 днів з моменту її надходження та направити суб'єкту підприємницької діяльності в той же термін мотивоване рішення, прийняте за результатами розгляду скарги. Форма рішення встановлюється Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

8.3. Рішення про застосування санкцій у вигляді постанови можуть бути оскаржені до Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, протягом 10 днів з моменту отримання постанови.

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 днів з моменту її надходження та направити суб'єкту підприємницької діяльності в той же термін мотивоване рішення, прийняте за результатами розгляду скарги. Форма рішення встановлюється Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

8.4. Оскарження рішення про застосування санкцій зупиняє його виконання до закінчення процедури оскарження.

8.5. Оскарження рішення в адміністративному порядку не перешкоджає його оскарженню у судовому порядку.

У випадку оскарження рішення про застосування санкцій у судовому порядку протягом процедури адміністративного оскарження процедура адміністративного оскарження припиняється, а скарга повертається суб'єкту підприємницької діяльності без розгляду.

8.6. Порушення вимог даного Положення, що має значення для результатів проведення перевірки, а також порушення органом у справах захисту прав споживачів порядку прийняття рішення про застосування санкцій за результатами перевірки, є підставою для скасування такого рішення в порядку адміністративного оскарження або для визнання такого рішення недійсним в судовому порядку.

8.7. Порушення органами у справах захисту прав споживачів вимог, встановлених пунктами 1.2-1.4, 2.4-2.7, 3.1-3.3, 3.7, 3.8, 4.1.6, 4.1.7, 5.3., 5.8., 5.10, 5.14, 6.2., розділу 7 цього Положення, є безумовною підставою для визнання недійсним в судовому порядку або скасування в порядку адміністративного оскарження рішень органів у справах захисту прав споживачів, прийнятих з допущеннями таких порушень або за результатами перевірок, здійснений з такими порушеннями.

9. Відповідальність за неправомірне застосування санкцій за порушення законодавства про захист прав споживачів.

9.1. У випадку неправомірного застосування до суб'єктів підприємницької діяльності санкцій, у тому числі передбачених законодавством за порушення прав споживачів, органом у справах захисту прав споживачів, такий орган та його посадові особи притягаються до цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

9.2. У випадку неправомірного застосування до суб'єктів підприємницької діяльності санкцій, у тому числі передбачених законодавством за порушення прав споживачів, органом у справах захисту прав споживачів, такий орган зобов'язаний:

а) повернути суб'єкту підприємницької діяльності суму штрафів, стягнутих з суб'єкта підприємницької діяльності;

б) виплатити компенсацію за неправомірне застосування санкцій в розмірі 50% від суми стягнутого штрафу;

в) відшкодувати суб'єкту підприємницької діяльності збитки, спричинені неправомірним застосуванням санкцій, у тому числі втрачену вигоду, в суми, в якій вони перевищують компенсацію, визначену в п. 9.2. "б";

г) у разі неправомірного застосування санкцій, через яке діяльність суб'єкта підприємницької діяльності була зупинена на певний термін - сплатити компенсацію за неправомірне застосування санкцій в розмірі середнього доходу, розрахованого за даними діяльності суб'єкта підприємницької діяльності за підсумками року, що передує даті прийняття рішення про застосування санкцій, пропорційно до часу, на який діяльність суб'єкта підприємницької діяльності була зупинена.

д) у разі неправомірного застосування санкцій, через яке діяльність суб'єкта підприємницької діяльності була частково зупинена на певний термін - сплатити компенсацію за неправомірне застосування санкцій в розмірі різниці між середнім доходом, розрахованим за даними діяльності суб'єкта підприємницької діяльності за підсумками року, що передує даті прийняття рішення про застосування санкцій, та доходом, підстава для отримання якого виникла в період, на який діяльність суб'єкта підприємницької діяльності була частково зупинена.

9.3. Норми цього Положення не обмежують засоби правового захисту та компенсації шкоди, нанесеної суб'єкту підприємницької діяльності внаслідок неправомірного застосування санкцій органами у справах захисту прав споживачів, а також розміри такої компенсації.