Проект Держпідприємництва
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про основні засади проведення перевірок
суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами


Розділ 1
Загальні положення

Цей Закон визначає порядок організації та проведення перевірок фінансово-господарської, виконавчо-розпорядчої та іншої діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами, проведення обстежень та надання ними обов'язкових приписів.
Стаття 1 . Визначення термінів
У цьому Законі нижченаведені терміни, вживаються в такому значенні:
перевірка - це контроль за відповідністю діяльності суб'єкта підприємницької діяльності законодавству по визначеному напрямку, передбачений у плані роботи контролюючого органу, якій провадиться за місцезнаходженням органу управління такого суб'єкта;
обстеження ( нагляд) - це вивчення діяльності суб'єкта підприємницької діяльності на відповідність нормам законодавства у межах компетенції органу, що проводить обстеження;
суб'єкт підприємницької діяльності - це:
- юридичні особи всіх форм власності та будь - яких організаційно-правових форм, що здійснюють підприємницьку діяльність;
- фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, зареєстровані відповідно до законодавства України.
контролюючі органи - це вищі, центральні та місцеві органи державної виконавчої влади, їх територіальні відділення та представництва, що відповідно до наданих їм повноважень збирають, перевіряють та оцінюють інформацію про виробничу, господарську, фінансову, виконавче - розпорядчу та іншу діяльність підприємств, установ, організацій та громадян що здійснюють .підприємницьку діяльність, і вживають до них, у разі необхідності, запобіжних, відновлювальних і примусових заходів. Вичерпний перелік контролюючих органів визначається статтею 2 цього Закону.
Орган, що здійснює нагляд за діяльністю суб'єкта підприємницької діяльності-це центральні та місцеві органи виконавчої влади, що здійснюють вивчення діяльності суб'єкта підприємницької діяльності на відповідність нормам законодавства у межах їх компетенції, і за результатами проведеного обстеження надають письмові рекомендації щодо усунення виявлених під час обстеження порушень.
План-графік перевірок контролюючим органом - документ , який складається щорічно в якому вказана дата перевірки конкретного суб'єкту підприємницької діяльності відповідним контролюючим органом, затверджений керівником цього органу.
Службова особа - це працівники контролюючих органів та органів з нагляду, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення контролю ( нагляду ) за виробничою, господарською, фінансовою та іншої виконавчо-розпорядчою діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян, що здійснюють підприємницьку діяльність, і які вживають у разі необхідності, запобіжних, відновлювальних і примусових заходів.
Малозначні правопорушення - це дія або бездіяльність суб'єкта підприємницької діяльності яка не несе суспільної небезпеки та не завдає збитків державі та іншим суб'єктам права вище 100 неоподатковуваних мінімумів громадян , а"також не завдає і не може завдавати шкоди здоров'ю та життю громадян.
Стаття 2. Перелік контролюючих органів >
Контролюючими органами для завдань цього закону є:
Антимонопольний комітет України - здійснення контролю за дотриманням антимонопольного законодавства.
Державні органи захисту прав споживачів - контроль за дотриманням законодавства України про захист прав споживачів.
Державна служба експортного контролю - здійснення контролю з питань використання у заявлених цілях імпортованих в Україну товарів, які підлягають державному експортному контролю
Органи з контролю за цінами - здійснення контролю з питань державної дисципліни цін при встановлені і застосуванні державних фіксованих цін і тарифів
Державна податкова служба - державний контроль за додержаню законодавства про податки , інші платежі, валютні операції, порядку розрахунків із споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, ком'ютерних систем і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та їх використання для розрахунків за товари, роботи, послуги, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності.
Державна митна служба - контроль за додержанням законодавства про митну справу, комплексний контроль з Національним банком України за валютним законодавством.
Контрольно-ревізійна служба - контроль за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереження, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти( з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України - здійснення контролю з питань випуску і обігу цінних паперів та їх похідних на території., України, додержання законодавства у цій сфері, дотримання емітентами порядку реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, умов продажу (розміщення) цінних паперів, передбачених такою інформацією.
Стаття 2 ' . Органи обстеження ( нагляду)
Всі центральні та місцеві органи державної виконавчої влади та управління, (які не визначені у статті 2), мають повноваження на проведення перевірок суб'єктів підприємницької діяльності з питань, віднесених законодавством до їх компетенції, повинні використовувати їх виключно у вигляді проведення обстежень( нагляду) діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.
При проведенні такого обстеження (нагляду) відповідному органу державної виконавчої влади та управління забороняється втручатися у фінансово-господарську, виконавчо-розпорядчу та іншу діяльність суб'єкта підприємницької діяльності, здійснювати будь-які заходи, спрямовані на зупинення, припинення діяльності суб'єкта підприємницької діяльності або заподіяння йому шкоди.
Головним завданням обстеження (нагляду) є з'ясування проблем суб'єкта підприємницької діяльності у дотриманні законодавства та надання йому відповідної допомоги, орган державної виконавчої влади та управління, що проводить обстеження ( нагляд), повинен надати суб'єкту підприємницької діяльності письмові рекомендації.
На порядок надання таких рекомендацій розповсюджується норми ст.ст.40-42 цього Закону.
Особливості проведення обстеження (нагляду) визначаються кожним державним органом спостереження (нагляду) у відповідному положенні про порядок проведення спостереження (нагляду) суб'єктів підприємницької діяльності із обов'язковим погодженням його із органом, уповноваженим здійснювати регуляторну політику.

Стаття 3. Основні принципи та завдання контролюючих органів та органів спостереження (нагляду) при проведенні перевірок
Контролюючи органи виключно в межах своєї компетенції при проведенні перевірок суб'єктів підприємницької діяльності дотримуються таких принципів:
-надають допомогу суб'єктам підприємницької діяльності шляхом проведення консультацій, надання письмових рекомендацій щодо усунення виявлених порушень, розроблення плану заходів щодо усунення виявлених порушень та здійснення контролю за їх виконанням;;
-здійснюють державний нагляд за додержанням вимог законодавства суб'єктами підприємницької діяльності відповідно до повноважень контролюючих органів;
-своєчасне попередження та виявлення можливих порушень вимог законодавства;
-усунення причин та умов, які сприяли вчиненню суб'єктами підприємницької діяльності порушень вимог законодавства;
-оцінюють діяльність суб'єктів підприємницької діяльності щодо додержання вимог законодавства.
- відповідають за шкоду, заподіяну суб'єкту підприємницької діяльності внаслідок порушення норм цього закону.

Стаття 4. Види перевірок
Контролюючі органи, їх територіальні органами та підконтрольні і підзвітні їм місцеві органи виконавчої влади (далі - контролюючі органи) проводять планові та позапланові виїзні перевірки.
Контролюючі органи мають право проводити зазначені перевірки лише в межах своєї компетенції, встановленої законом.
Планові та позапланові виїзні перевірки можуть провадитися комплексно кількома контролюючими органами за спільним рішенням їх керівників.
Стаття 5. Планова перевірка
Плановою виїзною перевіркою вважається перевірка додержання вимог законодавства суб'єктом підприємницької діяльності, яка проводиться за місцезнаходженням цього суб'єкта або за місцезнаходженням його відокремленого структурного підрозділу і проведення якої передбачене планом-графіком перевірок контролюючого органу.
Планова виїзна перевірка проводиться за наказом керівника відповідного контролюючого органу, а у разі його відсутності - особи, що його заміщає, не частіше одного разу на календарний рік.
Право на проведення планової виїзної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності надасться лише у тому разі, коли він не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки письмово повідомлений про проведення такої перевірки.
У письмовому повідомленні про проведення планової виїзної перевірки обов'язково зазначаються підстава для проведення перевірки, дата її початку та строк, протягом якого передбачається її проведення.
Тривалість планової виїзної перевірки в будь-якому випадку не повинна перевищувати десяти робочих днів.
Продовження терміну проведення планової виїзної перевірки з будь яких підстав не припускається.
Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа або посадові особи підприємства мають право не допустити представників контролюючого органу до проведення перевірки, якщо вони не були письмово повідомлені про дату проведення такої перевірки не пізніше десяти календарних днів до її початку або був вичерпаний вказаний в письмовому повідомленні строк проведення такої перевірки.

Стаття 6. Позапланова перевірка
Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена планом-графіком перевірок контролюючого органу і може бути проведена у будь-який без попереднього письмового повідомлення суб'єкта підприємницької діяльно незалежно від кількості раніше проведених перевірок діяльності цього суб'єкта підприємницької діяльності за наявності хоча б однієї з таких обставин:
а) одержання поданої в установленому порядку заяви, скарги фізичної чи юридичної особи про порушення норм законодавства суб'єктом підприємницької діяльності, в тому числі у разі подання споживачем скарги до відповідного контролюючого органу про порушення суб'єктом підприємницької діяльності правил торгівлі, виконання робіт та надання послуг;
б) суб'єктом підприємницької діяльності не подано в установлений строк документи обов'язкової звітності без надання письмових пояснень, в яких викладені поважні причини, які перешкодили поданню таких документів;
в) виявлено та вмотивовано підтверджено недостовірність даних, заявлених в документах обов'язкової звітності суб'єктом підприємницької діяльності або в документах, поданих на обов'язковий запит контролюючого органу;
г) у разі подання письмової заяви суб'єктом підприємницької діяльності до відповідного контролюючого органу про бажання проведення позапланової перевірки;
д) на прохання правоохоронних органів у разі порушення кримінальної щодо суб'єкта підприємницької діяльності;
е) за умови наявності документально підтвердженої інформації про ознаки порушення вимог законодавства суб'єктом підприємницької діяльності.
При проведенні позапланової виїзної перевірки представниками контролюючого органу перевіряються конкретні питання, необхідність перевірки яких була підставою для такої перевірки, з обов'язковим зазначенням цих питань в посвідченні на перевірку. Тривалість позапланової виїзної перевірки не повинна перевищувати п'яти робочих днів.
Продовження терміну проведення позапланової виїзної перевірки з будь - яких підстав не допускається.
Стаття 7 . Порядок проведення планових та позапланових виїзних перевірок
Особливості проведення планових та позапланових виїзних перевірок визначаються кожним контролюючим органом у відповідному положенні про порядок проведення планових та позапланових виїзних перевірок із обов'язковим погодженням його із органом, уповноваженим здійснювати регуляторну політику.

Стаття 8.Документи контролюючих органів
Повідомлення про проведення планової виїзної перевірки, інші документи, адресовані контролюючим органом суб'єктові підприємницької діяльності повинні бути підписані керівником або заступником керівника контролюючого органу (з визначенням прізвища та ініціалів), скріплені печаткою і належним чином вручені суб'єктові підприємницької діяльності - фізичній особі або посадовій особі суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи.
Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони доставлені за адресою (місцезнаходженням) суб'єкта підприємницької діяльності рекомендованим чи цінним листом або під розписку вручені суб'єктові підприємницької діяльності або його уповноваженому представникові.
Якщо суб'єкт підприємницької діяльності в установлений законодавством термін .не повідомив контролюючий орган про зміну адреси (місцезнаходження), документи вважаються належним чином врученими навіть у разі їх повернення як таких, що не знайшли адресата.
У випадку умисних дій суб'єкта підприємницької діяльності або його уповноваженого представника щодо ухилення від одержання під розписку документів, ці документи вважаються належним чином врученими через сім робочих днів після відправки їх рекомендованим або цінним листом.
Стаття 9. Відповідальність за невиконання вимог контролюючих органів
За невиконання вимог, передбачених у документах контролюючих органів, які не одержані суб'єктом підприємницької діяльності у випадках, передбачених статтею 8 цього Закону, суб'єкт підприємницької діяльності несе відповідальність, встановлену законодавством.

Розділ II
Проведення планових та позапланових виїзних перевірок

Стаття 10. Проведення перевірок
Планові та позапланові виїзні перевірки проводяться у робочі дні та в робочий час суб'єктів підприємницької діяльності, що затверджений внутрішнім трудовим розпорядком відповідних суб'єктів підприємницької діяльності.
Не допускається зупинення статутної діяльності підприємства при проведенні планової або позапланової виїзної перевірки.
Зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг допускається за вимогою контролюючих органів лише у випадках, якщо здійснення цього виробництва (виготовлення) або реалізації, продукція, роботи або послуги завдають або можуть завдати шкоду для здоров'я або життя людей та тварин, можуть призвести до виникнення техногенних аварій, чи є фальсифікованими.

Стаття 11. Наявність посвідчення
Право представника контролюючого органу на проведення планової або позапланової виїзної перевірки підтверджується посвідченням на перевірку за підписом керівника відповідного контролюючого органу або його заступника.
Вхід представників контролюючих органів на територію або у приміщення, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності, можливий лише за умови пред'явлення ними службових посвідчень та посвідчення на перевірку, підписаних керівником контролюючого органу або його заступником.
Посвідчення на планову або позапланову виїзну перевірку повинно бути оформленим на кожного представника контролюючого органу, який бере участь у перевірці суб'єкта підприємницької діяльності.
Представник контролюючого органу без належним чином оформленого посвідчення на перевірку не має права брати участь у перевірці суб'єкта підприємницької діяльності.
Посвідчення на перевірку дійсне лише протягом вказаного у ньому терміну, необхідного для здійснення планової або позапланової виїзної перевірки.

Стаття 12. Перешкоджання проведенню перевірки
Якщо суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа або представники суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи перешкоджають входу представників контролюючих органів на територію або у приміщення, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності, керівник групи, яка проводить виїзну перевірку, складає окремий акт, який підписується цим керівником та суб'єктом підприємницької діяльності чи його уповноваженим представником. У відмови суб'єкта підприємницької діяльності або його уповноваженого представника підписати такий акт, у цьому акті робиться відповідна відмітка.
Стаття 13. Відповідальність за перешкоджання проведенню перевірки
За неправомірне перешкоджання входу представників контролюючих органів, які проводять виїзну перевірку з додержанням установленого порядку, на територію або у приміщення, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності, суб'єкт підприємницької діяльності фізична особа та представники суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи несуть відповідальність, встановлену законодавством.
Стаття 14. Огляд територій та приміщень, а також документів та предметів які використовуються для здійснення підприємницької діяльності
Представники контролюючого органу, які проводять планову або позапланову виїзну перевірку, з метою з'ясування обставин, які мають значення для повноти проведення перевірки, мають право здійснювати огляд територій або приміщень, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності. Рішення про здійснення такого огляду обов'язково фіксується у посвідченні на перевірку.
Огляд будь-яких документів або предметів поза межами виїзної перевірки може бути проведений, якщо:
а) такі документи були отримані представниками контролюючого органу в результаті проведення попередніх перевірок;
б) власник вищевказаних документів або предметів дав особисту згоду на здійснення такого огляду.

Стаття 15. Присутність при перевірці
Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа, керівник суб'єкта підприємницької діяльності - юридична особа або особа, що його заміщає, а у разі відсутності їх обох - посадові особи суб'єкта підприємницької діяльності, на яких штатним розкладом, посадовими інструкціями або наказами керівника суб'єкта покладено відповідальність за додержання вимог законодавства, виконання яких є предметом відповідної перевірки (далі - відповідальні особи) мають право бути присутніми під час здійснення кожної дії у межах перевірки.
Відповідальні особи суб'єкта підприємницької діяльності під час проведення перевірки мають право давати пояснення, робити зауваження з усіх питань, що виникають, в усній або письмовій формі за власним бажанням.
Представники контролюючих органів при проведенні виїзних перевірок можуть залучати перекладачів на договірних засадах.
Суб'єкти підприємницької діяльності їх відповідальні особи під час проведення перевірки мають право залучати юристів, адвокатів, аудиторів для представництва своїх інтересів перед контролюючими органами.

Стаття 16. Протокол перевірки
При проведенні планових та позапланових виїзних перевірок в обов'язковому порядку складається протокол проведення перевірки за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.
Зі змістом протоколу зобов'язані ознайомитися представники сторін, які брали участь у провадженні кожної дії або були присутніми при такому проваджені при проведенні перевірки. Вказані особи мають право робити зауваження, які повинні бути занесеними до протоколу.
Протокол проведення перевірки після ознайомлення з його змістом підписується представником контролюючого органу, який склав такий протокол, а також усіма особами, які брали участь у провадженні дії або були присутніми при такому провадженні.
Стаття 17. Застосування аудіо- або відеозапису
Весь процес проведення планової або позапланової перевірки чи кожна окрема дія за бажанням однієї із сторін, які беруть участь у перевірці, може фіксуватися наявними засобами аудіо- та відеотехніки. В цьому випадку кожна із сторін, які беруть участь у проведенні перевірки, мають право вимагати одержання копії аудіо- або відеозапису.

Стаття 18. Відповідальність контролюючого органу за порушення при проведенні перевірки.
Контролюючий орган несе всю повноту відповідальності за порушення, припущені відносно суб'єкта підприємницької діяльності при його перевірці та зобов'язаний відшкодувати шкоду та збитки в повному обсязі.
Відшкодування шкоди та збитків провадиться за рахунок коштів контролюючого органу.
Одночасно із відшкодуванням шкоди контролюючий орган або суд ( при наявності судового спору про відшкодування шкоди, заподіянної контролюючим органом суб'єкту підприємницької діяльності порушенням цього закону) вирішує питання про притягнення до відповідальності посадових або службових осіб, винних у заподіянні шкоди.

Розділ III.
Конфлікт інтересів при здійсненні контрольних функцій

Стаття 19. Стосунки посадових осіб з суб'єктами підприємницької діяльності
Посадовій особі контролюючого органу забороняється здійснення службових обов'язків стосовно суб'єкта підприємницької діяльності, з яким або посадовими особи якого вона перебуває у родинних стосунках, або у разі прямої чи непрямої фінансової залежності цієї посадової особи від суб'єкта підприємницької
діяльності чи осіб, які перебувають у родинних стосунках з суб'єктом підприємницької діяльності або його посадовими особами.
Стаття 20. Випадок прийняття рішення на користь суб'єкта підприємницької діяльності
У разі, коли норма закону або іншого нормативно-правового акта, виданого на виконання або відповідно до закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків суб'єктів підприємницької діяльності або контролюючих органів та їх представників, внаслідок чого є можливим прийняття рішення як на користь суб'єкта підприємницької діяльності, так і на користь контролюючого органу (його представника), рішення приймається на користь суб'єкта підприємницької діяльності.

Розділ IV.
Відбір зразків продукції під час здійснення перевірки

Стаття 21. Рішення про відбір зразків продукції
Відбір зразків продукції для лабораторної перевірки показників її якості та безпеки (далі - відбір зразків продукції) провадиться за рішенням керівника контролюючого органу або його заступника. Рішення територіальних органів контролюючого органу про відбір зразків продукції приймається після погодження його з відповідним контролюючим органом.
В рішенні про необхідність відбору зразків продукції повинна бути вказана кількість зразків окремо для кожного виду або типу продукції, необхідна для лабораторного аналізу.

Стаття 22. Відбір зразків продукції
Зразки продукції можуть відбиратися у суб'єктів підприємницької діяльності на територіях або у приміщеннях, які використовуються для виробництва (виготовлення), зберігання, транспортування, реалізації відповідної продукції, а також на митницях, в складських приміщеннях.
Відбір зразків продукції проводиться безпосередньо посадовими особами контролюючого органу у присутності суб'єкта підприємницької діяльності або його уповноваженого представника, понятих, а у разі відбору зразків продукції на митниці -також у присутності представника митниці.
Суб'єкти підприємницької діяльності, їх уповноважені представники зобов'язані створити належні умови для відбору зразків продукції.
Зразки продукції відбираються за правилами, визначеними окремими нормативними документами, у кількості, достатній для проведення за всіма вимогами окремих аналітичних документів лабораторного аналізу із складенням висновку щодо показників їх якості та безпеки, а також для проведення у разі потреби повторного аналізу.
Кількість зразків продукції, які відбираються під час здійснення перевірки, повинна відповідати кількості, зазначеній в рішенні про необхідність такого відбору зразків продукції.
Відібрані зразки продукції повинні бути укомплектовані, упаковані та опломбовані (опечатані).

Стаття 23. Акт відбору зразків продукції
Відбір зразків продукції оформлюється актом відбору зразків продукції за формою, затвердженою відповідним контролюючим органом. Зазначений акт складається у трьох примірниках. Всі примірники акта підписуються особою, що відібрала зразки продукції, суб'єктом підприємницької діяльності або його уповноваженим представником, понятими, а у разі відбору зразків на митницях - також представником митниці.
Один примірник акта додається до опломбованих (опечатаних) зразків продукції та передається разом із зразками до випробувальної (контрольно-аналітичної) лабораторії, яка в рішенні про необхідність відбору призначена для проведення лабораторного аналізу зразків, другий залишається у суб'єкта підприємницької діяльності, третій передається особі, що здійснила відбір зразків продукції. У разі здійснення відбору зразків продукції на митницях складається додатковий примірник акта, який передається представникові митниці, який був присутнім при відборі зразків.

Стаття 24. Відшкодування у випадках відбору зразків продукції.
Вартість відібраних зразків продукції компенсується контролюючим органом суб'єктові підприємницької діяльності, у якого ці зразки відібрані.
Відбір та доставка зразків продукції до випробувальної (контрольно-аналітичної)
лабораторії проводяться за рахунок та засобами контролюючого органу. < .
Проведення контролю показників якості та безпеки відібраних зразків продукції (включаючи роботи з лабораторного аналізу, складення висновку щодо показників якості та безпеки продукції та видачу суб'єктам господарської діяльності розпоряджень (приписів) тощо) виконуються за рахунок суб'єкта підприємницької діяльності. Підставою для визначення витрат контролюючого органу та суб'єкта підприємницької діяльності є акт відбору зразків продукції та рахунок контролюючого органу за проведення контролю показників їх якості та безпеки.

Стаття 25. Результати лабораторного аналізу
За результатами лабораторного аналізу зразків продукції контролюючий орган готує та надсилає суб'єкту підприємницької діяльності відповідне розпорядження (припис) та приймає рішення щодо контролю показників якості та безпеки зазначеної продукції у подальшому.
У разі здійснення відбору зразків продукції на митниці, контролюючий орган надсилає до відповідної митниці інформацію про результати лабораторного аналізу зразків та вжиті ним заходи

Стаття 26. Зберігання відібраних зразків продукції
Випробувальна (контрольно-аналітична) лабораторія зобов'язана забезпечити умови зберігання відібраних зразків продукції згідно з вимогами нормативно-технічної (експлуатаційної) документації протягом усього терміну лабораторного аналізу до повернення їх суб'єктові підприємницької діяльності, у якого вони були відібрані.

Розділ VI.
Експертиза

Стаття 27. Постанова про призначення експертизи
Якщо при проведенні перевірки для роз'яснення питань, пов'язаних з такою перевіркою, вимагаються спеціальні знання у сфері науки, мистецтва або техніки, а також в інших сферах життєдіяльності, окремою постановою керівника контролюючого органу або його заступника може призначатися експертиза.
Представники контролюючого органу, які проводять перевірку, зобов'язані ознайомити суб'єкта підприємницької діяльності або його уповноваженого представника з постановою про проведення експертизи, а після закінчення експертизи - з висновками експерта.
Залучення експертів здійснюється на договірних засадах за рахунок коштів контролюючого органу відповідно до законодавства України.

Розділ VII.
Складання акта виїзної перевірки

Стаття 28. Акт виїзної перевірки
За підсумками виїзної перевірки представником контролюючого органу складається акт за формою, встановленою відповідним контролюючим органом відповідно до їх компетенції. Акт складається на підставі протоколу проведення перевірки із зазначенням реквізитів такого протоколу.
В акті виїзної перевірки вказуються документально підтверджені факти порушень, які виявлені під час проведення такої перевірки, або їх відсутність, а також письмові рекомендації представників контролюючих органів, які проводили перевірку, щодо усунення виявлених порушень та спільний план заходів щодо їх усунення.
Датою складання акта перевірки є дата підписання акта представником (представниками) контролюючого органу, яка (які) здійснювали перевірку.
Акт підписується представниками контролюючих органів, які проводили виїзну
перевірку та керівником підприємства або суб'єктом підприємницької діяльності -
фізичною особою, а у разі їх відсутності - особами, що їх заміщають. _
Акт виїзної перевірки може бути підписаний суб'єктом підприємницької діяльності із зауваженнями. У цьому випадку суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний подати до контролюючого органу обгрунтування зауважень протягом семи робочих днів від дня складання цього акта.
В разі відмови суб'єкта підприємницької діяльності підписати акт перевірки, в такому акті робиться відповідний запис.

Стаття 29. Оскарження акта виїзної перевірки
Акт виїзної перевірки може бути оскаржений суб'єктом підприємницької діяльності протягом десяти робочих днів від дня ознайомлення такого суб'єкта підприємницької діяльності з актом перевірки до вищестоящого за підпорядкованістю контролюючого органу. У разі оскарження акта виїзної перевірки сплата сум штрафних санкцій зупиняється до прийняття рішення за результатами такого оскарження.
Акт виїзної перевірки, який був підписаний суб'єктом підприємницької діяльності
та неоскаржений ним протягом терміну, визначеного в частині 1 цієї статті, вважається
узгодженим.
Стаття З0. Відповідальність за складення акту
Посадові особи контролюючого органу, які склали акт, несуть встановлену
законодавством відповідальність за відповідність акта вимогам чинного законодавства.

Розділ VIII.
Режим доступу до інформації контролюючих органів щодо суб'єктів підприємницької діяльності

Стаття 31. Види інформації
За режимом доступу документально підтверджена інформація щодо суб'єкта підприємницької діяльності, яка є у володінні, користуванні або розпорядженні контролюючих органів, їх посадових осіб, поділяється на відкриту інформацію та
інформацію з обмеженим доступом.

Стаття 32. Відкрита інформація
До відкритої інформації контролюючих органів належить інформація, яка не становить державну або комерційну таємницю.
Доступ до відкритої інформації забезпечується шляхом систематичної публікації її в офіційних друкованих виданнях, поширення її засобами масової комунікації, безпосереднього її надання заінтересованим суб'єктам підприємницької діяльності, органам державної влади та місцевого самоврядування, іншим фізичним та юридичним особам у порядку та на умовах, встановлених законом про інформацію.

Стаття 33. Інформація з обмеженим доступом
Інформація контролюючих органів з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на інформацію, що становить державну таємницю, та на інформацію, що становить комерційну таємницю суб'єкта підприємницької діяльності.
Комерційну таємницю становлять будь-які відомості про суб'єкта підприємницької діяльності, за винятком інформації:
а) що була розголошена суб'єктом підприємницької діяльності самостійно або за його згодою;
б) про реквізити суб'єкта підприємницької діяльності;
в) про вид статутної діяльності суб'єкта підприємницької діяльності;
г) про місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності (в тому числі відокремлених структурних підрозділів);
д) яка надається контролюючим або правоохоронним органам інших країн відповідно до міжнародних договорів, однією з сторін у яких є Україна
При плануванні та проведенні перевірок працівники контролюючого органу
зобов'язані забезпечувати дотримання службової таємниці, а також дотримання
комерційної таємниці суб'єкта підприємницької діяльності, що перевіряється. Інформація,
доступ до якої обмежено законодавством, одержана працівниками контролюючого органу
під час перевірок, використовується ними виключно у порядку, встановленому
законодавством.
Стаття 34. Розголошення комерційної таємниці
Розголошенням комерційної таємниці суб'єкта підприємницької діяльності визнається передача посадовою особою контролюючого органу будь-якій іншій фізичній або юридичній особі відомостей, визначених в статті 35 цього Закону, що стали їй відомими внаслідок здійснення службових обов'язків, або використання вказаної інформації посадовою особою контролюючого органу у власних інтересах.
Не визнається розголошенням комерційної таємниці передача посадовими особами контролюючого органу відомостей, визначених в статті ЗЗ цього Закону, керівникові цього контролюючого органу або особі, що його заміщає.

Стаття 35. Відповідальність за розголошення інформації
Втрата документів, що містять державну або комерційну таємницю, або розголошення інформації з обмеженим доступом, які одержані посадовими особами контролюючих органів у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.
Контролюючі органи, їх посадові особи не несуть відповідальності за неправомірне оприлюднення інформації про суб'єкта підприємницької діяльності, якщо таке оприлюднення здійснено за згодою цього суб'єкта підприємницької діяльності, документально підтверджена.

Стаття 36. Захист інформації .
Інформація, що становить комерційну таємницю, забезпечується в контролюючих органах спеціальним режимом захисту та доступу до неї згідно з вимогами законів з питань захисту інформації та забезпечення інформаційної безпеки.
Контролюючі органи мають право надавати інформацію про суб'єктів підприємницької діяльності, що не становить комерційної таємниці, у порядку та у випадках, передбачених законом, а також за документально підтвердженою згодою цих суб'єктів підприємницької діяльності.

Розділ IX.
Виконання суб'єктом господарювання письмових рекомендацій контролюючого органу

Стаття 37. Підстави надання письмових рекомендацій
У разі виявлення представниками контролюючого органу під час планової або позапланової перевірки порушень вимог законодавства, контроль за додержанням яких перебуває в компетенції відповідного контролюючого органу, ці представники контролюючого органу зобов'язані:
надати письмові рекомендації щодо усунення виявлених порушень та узгодити їх із суб'єктом підприємницької діяльності, діяльність якого є об'єктом перевірки;
розробити разом із суб'єктом підприємницької діяльності, діяльність якого є об'єктом перевірки, спільний план заходів щодо усунення виявлених порушень.

Стаття 38. Письмові рекомендації
Письмові рекомендації щодо усунення виявлених під час перевірки порушень повинні містити опис кожного заходу з усунення порушення, кінцеву мету такого заходу, визначення методів контролю за здійсненням такого заходу.
Заходи щодо усунення виявлених під час перевірки порушень, застосування яких пропонується в письмових рекомендаціях, повинні гарантувати усунення порушення за умови належного застосування цих заходів та створення умов для постійного додержання суб'єктом підприємницької діяльності вимог законодавства.
У разі, якщо для усунення конкретного порушення можуть бути застосовані два або більше відмінних заходів, що гарантують усунення порушення, за узгодженням із суб'єктом підприємницької діяльності в письмових рекомендаціях можуть бути визначені:
а) два або більше таких заходів. В цьому випадку суб'єкт підприємницької діяльності має право протягом терміну, встановленого для усунення виявлених порушень, на власний вибір застосувати будь-який такий захід або два чи більше таких заходів;
б) один захід, обраний за критеріями найбільшої ефективності, або мінімізації витрат, або найбільшої швидкості виконання, або гарантування постійної відповідності діяльності суб'єкта підприємницької діяльності вимогам законодавства після усунення виявлених порушень.
При визначенні заходу повинен бути врахований поточний стан фінансових, матеріальних та інших ресурсів суб'єкта підприємницької діяльності, використання яких є необхідним для усунення порушень.

Стаття 39. Усунення порушень виявлених під час перевірки
Спільний план заходів щодо усунення виявлених під час перевірки порушень повинен містити чітке та вичерпне визначення конкретних заходів щодо усунення порушень з встановленням граничних термінів для їх усунення.
Термін для усунення виявлених порушень повинен становити не менше 7 робочих днів і не більше 60 робочих днів від дня складання акта планової або позапланової виїзної перевірки.
Якщо порушення усунуто за час перевірки, або у двотижневий термін - штраф не накладається.
Під час підготовки письмових рекомендацій та спільного плану заходів щодо усунення виявлених при перевірці порушень суб'єкт підприємницької діяльності або його посадові особи мають право надавати Зауваження та пропозиції щодо змісту письмових рекомендацій та спільного плану, які враховуються представниками контролюючого органу.
Письмові рекомендації та спільний план заходів щодо усунення виявлених під час перевірки порушень підписуються представниками контролюючого органу та суб'єкта підприємницької діяльності, які брали участь у його складенні, та є невід'ємними та обов'язковими частинами акта цієї перевірки.

Стаття 40. Заборона надання письмових рекомендацій
Забороняється надання письмових рекомендацій щодо усунення виявленого під час перевірки порушення:
належне виконання яких суб'єктом підприємницької діяльності не дозволяє усунути це порушення;
які неможливо виконати через невідповідність між обсягом фінансових, матеріальних та інших ресурсів, необхідних для їх виконання, та обсягом фінансових, матеріальних та інших ресурсів, які перебувають у власності або розпорядженні суб'єкта підприємницької діяльності;
належне виконання яких призвело до вчинення суб'єктом підприємницької діяльності порушень вимог законодавства цього або інших порушень.

Стаття 41. Заборона застосування штрафних і фінансових санкцій
Забороняється надання письмових рекомендацій щодо усунення виявленого під час перевірки порушення:
належне виконання яких суб'єктом підприємницької діяльності не дозволяє усунути це порушення;
які неможливо виконати через невідповідність між обсягом фінансових, матеріальних та інших ресурсів, необхідних для їх виконання, та обсягом фінансових, матеріальних та інших ресурсів, які перебувають у власності або розпорядженні суб'єкта підприємницької діяльності;
належне виконання яких призвело до вчинення суб'єктом підприємницької діяльності порушень вимог законодавства цього або інших порушень.

Стаття 42. Обов'язкові вказівки
У разі, якщо виявлені порушення становлять небезпеку для життя та здоров'я людей та тварин, довкілля та національної безпеки, представники контролюючого органу мають право давати суб'єкту підприємницької діяльності обов'язкові вказівки (приписи) про тимчасове припинення або обмеження окремих процесів виробництва (виготовлення), транспортування, зберігання, реалізації та утилізації продукції, надання послуг виконання робіт, які можуть бути визначені як джерело зазначеної небезпеки.
Забороняється давати обов'язкові вказівки (приписи) про тимчасове припинення або обмеження, які унеможливлюють використання суб'єктом підприємницької діяльності фінансових, матеріальних та інших ресурсів для виконання заходів щодо усунення цих порушень.
Відновлення або усунення обмежень при здійсненні процесів виробництва (виготовлення), транспортування, зберігання, реалізації та утилізації продукції, надання послуг та виконання робіт, здійснення яких було тимчасово припинене або обмежене відповідно до обов'язкових вказівок (приписів) представників контролюючого органу, здійснюється лише після перевірки додержання суб'єктом підприємницької діяльності вимог письмових рекомендацій щодо усунення джерела небезпеки.

Стаття 43. Контроль за виконанням письмових рекомендацій
Представники органу з нагляду, які надали письмові рекомендації щодо усунення виявлених порушень та узгодили спільний план заходів щодо усунення виявлених порушень, мають право здійснювати контроль за виконанням суб'єктом підприємницько'ІІ діяльності заходів, визначених в цих письмових рекомендаціях та спільному плані, до вичерпання граничних термінів для виконання цих заходів.
У разі, якщо на момент проведення такої перевірки встановлено, що суб'єктом підприємницької діяльності не виконані заходи щодо усунення виявлених порушень, визначені в письмових рекомендаціях та спільному плані, представники контролюючого орган) мають право видавати припис (постанову, розпорядження) про усунення зазначених порушень.
Припис (постанова, розпорядження) є обов'язковим до виконання суб'єктом підприємницької діяльності в зазначений в ньому термін.

Стаття 44. Термін виконання письмових рекомендацій
Представники контролюючого органу мають право проводити перевірку кінцевого виконання заходів, зазначених в письмових рекомендаціях та спільному плані, не раніше дня, що є наступним за днем, до якого суб'єкт підприємницької діяльності повинен виконати заходи, визначені в письмових рекомендаціях та у спільному плані.

Стаття 45. Відповідальність за невиконання письмових рекомендацій
У разі, якщо при проведенні повторної перевірки було виявлено, що порушення, щодо усунення яких були надані письмові рекомендації, не були усунені, представник контролюючого органу має право застосувати штрафні санкції за відповідні порушення у порядку та в розмірах, встановлених законодавством, а у разі, якщо порушення, що не були усунені, становлять небезпеку для життя та здоров'я людей та тварин, довкілля та національної безпеки - також тимчасово припиняти або обмежувати діяльність підприємства.
У разі, якщо законом встановлена можливість застосування диференційованого розміру штрафних санкцій, при застосуванні штрафів повинен враховуватися поточний фінансовий стан суб'єкта підприємницької діяльності.

Стаття 46.Усунення порушень раніше встановленої в письмової рекомендації дати
У разі, якщо суб'єкт підприємницької діяльності усуне виявлені під час планової або позапланової виїзної перевірки порушення раніше встановленої в письмових рекомендаціях дати для їх усунення, він має право звернутися до контролюючого органу з особистим проханням про проведення позапланової виїзної перевірки або надати вичерпні докази усунення порушень та приведення своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства.

Стаття 47. Відповідальність контролюючих органів за письмові рекомендації
За відповідність наданих письмових рекомендацій щодо усунення виявлених порушень можливості гарантувати усунення порушення за умови належного виконання суб'єктом підприємницької діяльності цих письмових рекомендацій представники контролюючих органів несуть відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до одного року , із позбавленням права обіймати певні посади на державній службі на строк до трьох років .

Розділ X.
Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Кабінету Міністрів України:
Доручити органам, що здійснюють контрольні функції за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності перегляд їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону.
Розробити протокол проведення перевірок суб'єктів підприємницької діяльності
контролюючими органами.