ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону "Про основні принципи державного контролю (нагляду) за господарською діяльністю в Україні

    При переході до ринкової економіки, Україна у значній мірі зберегла державний контроль за підприємствами в Україні. Ї хоч цей контроль мало-помалу послаблюється, він усе ще представляє дуже серйозну перешкоду нормальному розвиткові підприємництва в Україні. На жаль, тенденція до утримання під "контролем", а відтак і до втручання в справи бізнесу ще панує в урядових колах, причому як центральний уряд, галузеві міністерства, комітети, так і місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування - усі намагаються контролювати підприємницьку діяльність.
    Процес проведення перевірок контролюючі органи використовують як репресивний інструмент придушення конкурентного середовища та відкритого силового тиску на те чи інше підприємство. До недавнього часу існував великий стимул до збільшення кількості перевірок, оскільки міністерства офіційно отримували прибуток на свою діяльність через утримання частини регуляційних надходжень, а державний бюджет встановлював чіткі цілі на отримання надходжень від застосування регуляційних актів.
    Контролюючі органи (КО) в Україні мають дуже широкі повноваження перевіряти суб'єкти господарювання (СГ) і викривати порушення. Більше того, на додаток до накладання штрафів, контролюючи органи можуть накладати й інші стягнення, що мають безпосередній вплив на виробничу діяльність суб'єктів господарювання і тим самим матимуть згубніші наслідки для СГ у майбутньому, ніж самі штрафи. Діяльність КО в Україні представляє негативну форму втручання в роботу СГ, і тому є основною причиною переходу в "тінь" значної частини економіки.
    До того ж головним недоліком законодавства України щодо контрольної діяльності КО є недостатньо чітке регулювання контрольних функцій державних органів безпосередньо в законах, які регулюють діяльність того чи іншого КО. Так із проаналізованих 30 законів України, які регулюють діяльність 24 контролюючих органа (крім податкової - тут потрібно приплюсувати) більш-менш врегульовані питання контрольної діяльності лише в чотирьох законах. Іншими законами лише проголошене право відповідного органу здійснювати державний контроль (або нагляд - закони України "Про відходи", "Про пожежну безпеку") у вигляді перевірок, обстежень і таке інше. В основному правове врегулювання контрольних функцій державного органу проводиться за допомогою документів Кабінету Міністрів України, відомчих та інших підзаконних актів. Цей факт порушує конституційний принцип діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, відповідно до якого ці органи, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19 Конституції України).
    Незважаючи на те, що за останній час відбулися певні зміни в питаннях розвитку і підтримки підприємництва: видано ряд важливих Указів Президента України, спрямованих зокрема на дерегулювання підприємницької діяльності, все одно залишаються неврегульованими головні моменти контрольної діяльності КО відповідно до статті Конституції України. Отже контрольна діяльність КО має бути максимально повно і точно визначена, врегульована, регламентована законом з тим щоб запобігти можливості з будь-яких причин завдати шкоди СГ, суспільству чи державі.
    Саме з метою реалізації конституційного принципу, а також встановлення прозорих, нормальних відносин між КО та СГ був розроблений проект Закону України "Про основні принципи державного контролю (нагляду) за господарською діяльністю в Україні", прийняття Верховною Радою якого забезпечить поступовий перехід від регулювання аспектів контрольної діяльності КО за допомогою відомчих актів до їх законодавчого регулювання. Крім того прийняття цього проекту Закону забезпечить стабільність нормативно-правової бази, виключить існуючи протиріччя у правовому полі, а також скоротить державне втручання у господарську діяльність СГ.
    Запропонований проект Закону "Про основні принципи державного контролю (нагляду) за господарською діяльністю в Україні" встановляє основні засади здійснення державного контролю в сфері господарчої діяльності, а саме принципи державного контролю, права та обов'язки КО, права та обов'язки СГ під час здійснення державного контролю, види контролю та порядок їх здійснення, документи, які надають право службовій особі КО здійснювати державний контроль, порядок відбору зразків продукції та вилучення документів під час здійснення контролю тощо.
    Проект Закону розроблений виходячи з наступних принципів правового регулювання контрольної діяльності державних органів:
- чітке законодавче визначення повноважень, меж та способу здійснення державного контролю;
- встановлення чіткого правового статусу учасників контрольної діяльності;
- достатній рівень урегульованості процедурно-процесуальної регламентації контрольної діяльності;
- здійснення державного контролю відповідно до чітко визначених підстав, цілей, завдань, форм та термінів державного контролю.
    Метою проекту є запровадження єдиних основних засад контрольної діяльності в сфері господарювання для всіх КО, що забезпечить здійснення державного контролю на якісно новому рівні. При цьому основними характеристиками державного контролю в сфері підприємницької діяльності будуть законність, прозорість, справедливість контрольної діяльності КО.
Удосконаленні процедури державного контролю сприятимуть зменшенню державного втручання у підприємницьку діяльність та звуженню тіньового сектору економіки.
    Всі ці чинники позитивно вплинуть на динаміку економічного зростання в Україні та підвищать соціальну та політичну стабільність в державі.