22 березня 2007 року на позачерговому розширеному засіданні Громадської колегії при ДПА України, членом якої є ВГО "Нова Формація", обговорювались Проекти Законів України:
- "Про участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення та її доступ до інформації, що знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування" та
- "Про сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, оцінки рівня взаємодії таких органів з громадянами та їх обїеднаннями".
Всеукраїнське громадське об'єднання підприємців "Нова Формація" цілком підтримує ініціативу ДПА України щодо підготовки Проектів даних законів та пропонує взяти активну участь у їх обговоренні (див. далі).

З повагою, Голова Правління ВГО "Нова Формація"
Вячеслав Кредісов

Контактна особа - Світлана Бірюкова, виконавчий директор ВГО "Нова Формація", (044) 246-64-44.


Закон України „Про участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення та її доступ до інформації, що знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування” (виставлено для обговорення до 15 квітня 2007 року)

Зауваження і пропозиції надсилати до Департаменту конституційного та адміністративного права до 15 квітня 2007 року (e-mail: const5@minjust.gov.ua)

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення та її доступ до інформації, що знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

Цей Закон закріплює правові механізми реалізації громадянами конституційних прав на участь в управлінні державними справами, вирішенні питань місцевого значення та на вільний доступ до інформації, яка знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, включаючи інформацію про ці органи, їх діяльність, пов’язану із реалізацією функцій держави у відповідних сферах правового регулювання.

Розділ 1. Загальні положення
Стаття 1. Сфера дії Закону

1. Предметом регулювання цього Закону є відносини, що виникають між органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування і громадськістю з приводу їхньої співпраці при формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення, а також при доступі до інформації, яка знаходиться у володінні цих органів.
2. Дія цього Закону поширюється на органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та громадськість.
3. Дія цього Закону не поширюється на інформацію, доступ до якої обмежений законодавством України.
4. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах користуються правами, які встановлені цим Законом, нарівні з громадянами України, крім випадків, передбачених законодавством України.

Стаття 2. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі

1. Для цілей цього Закону терміни вживаються у таких значеннях:
1) громадськість – громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які проживають (перебувають) в Україні на законних підставах, територіальна громада, інститут громадянського суспільства;
2) консультації з громадськістю – спосіб залучення громадськості до участі в управлінні державними справами, вирішенні питань місцевого значення, який полягає у виявленні громадської думки щодо діяльності органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, пов’язаної із реалізацією державної політики у різних сферах правового регулювання;
3) публічне громадське обговорення – форма проведення консультацій з громадськістю, яка полягає у винесенні на розгляд громадськості планів діяльності органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, які не є проектами державних, регіональних, місцевих програм економічного, соціального та культурного розвитку, проектів нормативно-правових актів, проектів державних, регіональних, місцевих програм економічного, соціального і культурного розвитку;
4) вивчення громадської думки – форма проведення консультацій з громадськістю, яка полягає у проведенні спеціальних заходів, спрямованих на виявлення думки громадськості щодо дій, проектів рішень, рішень органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, які стосуються прав і свобод людини і громадянина, запровадження державних, регіональних, місцевих програм економічного, соціального, культурного розвитку суспільства і держави, поліпшення існуючих, винайдення нових форм взаємодії органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з громадськістю у вирішенні питань державного і суспільного життя;
5) громадська рада – незалежний представницький консультативно-дорадчий, експертний орган, який створюється при органі виконавчої влади, органі виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування з метою виконання завдань, передбачених статтею 16 цього Закону;
6) пропозиції громадськості – зафіксовані у письмовій формі думки, рекомендації, поради представників громадськості, пов’язані з формуванням та реалізацією державної політики у визначеній сфері, здійсненням місцевого самоврядування, а також щодо поліпшення діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, врегулювання суспільних відносин, умов життя усіх верств населення;
7) громадська експертиза – здійснення інститутом громадянського суспільства комплексного дослідження діяльності органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з метою надання публічної громадської оцінки ефективності роботи органів виконавчої влади, рівня взаємодії таких органів з громадськістю при формуванні і реалізації державної політики;
8) інститут громадянського суспільства – одна або кілька громадських організацій (в тому числі професійні спілки), благодійні та релігійні організації, недержавні засоби масової інформації та інші організації, діяльність яких не пов’язана із здійсненням владних повноважень та підприємництвом;
9) доступ до інформації – передбачений цим Законом порядок доведення органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування інформації до громадськості без відповідних звернень, а також порядок звернень громадськості за інформацією до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та надання ними інформації на такі звернення;
10) інформація, яка знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування – інформація про ці органи, їх діяльність, відповідні сфери суспільного життя, які регулюються ними; офіційні документи, як результат діяльності цих органів; інформація, яка стосується прав і законних інтересі особи;
11) оприлюднення інформації – діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, яка спрямована на доведення інформації, що знаходиться у їх володінні, до відома громадськості в порядку і у спосіб, визначені цим Законом;
12) строк оприлюднення інформації – встановлений цим та іншими законами проміжок часу, в межах якого здійснюється оприлюднення інформації;
13) запит про надання інформації – звернення представників громадськості до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з проханням надати інформацію, яка знаходиться у їх володінні;
14) запитувач інформації – представник громадськості, що звернувся до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування із запитом про надання інформації;
2. Інші терміни, які використовуються у цьому Законі вживаються у значеннях, визначених законодавством України.

Стаття 3. Законодавство у сфері забезпечення участі громадськості в управлінні державними справами, вирішенні питань місцевого значення та вільного доступу до інформації, яка знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування

1. Законодавство у сфері забезпечення участі громадськості в управлінні державними справами, вирішенні питань місцевого значення та вільного доступу до інформації, яка знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування складається з Конституції України, цього та інших законів, інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів, які ратифіковані Верховною Радою України.

Стаття 4. Основні принципи взаємодії органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з громадськістю

1. Взаємодія органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з громадськістю здійснюється на таких основних принципах:
1) відкритості – можливості громадськості брати участь у виробленні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення, впливати на рішення, діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
2) прозорості – можливості громадськості отримати в порядку і у спосіб, встановлений цим Законом, вичерпну, об’єктивну, достовірну інформацію, що знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
3) доступності – створення органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування належних умов для участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення, а також доступу до інформації, яка знаходиться у володінні цих органів, за винятками, встановленими законом;
4) врахування громадської думки – застосування органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування у своїй роботі рішень, прийнятих за результатами участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення;

Розділ 2. Участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення
Стаття 5. Форми участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення

1. Формами участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення є:
1) проведення консультацій з громадськістю;
2) створення та функціонування громадських рад при органах виконавчої влади, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування;
3) проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
4) надання пропозицій, пов’язаних з формуванням та реалізацією державної політики у визначеній сфері, здійсненням місцевого самоврядування, а також пропозицій щодо поліпшення діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, врегулювання суспільних відносин, умов життя усіх верств населення.
2. Громадськість може брати участь у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення і в інших формах, передбачених законодавством України.

Стаття 6. Консультації з громадськістю

1. Консультації з громадськістю проводяться органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування.
2. Органи виконавчої влади, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування не мають права відмовити у проведенні консультацій з громадськістю.
3. Дія частини другої цієї статті не поширюється на час воєнного або надзвичайного стану, введенного у встановленому порядку.
4. Консультації з громадськістю проводяться з питань, що стосуються соціально-економічного, культурного розвитку держави, життєвих інтересів всіх верств населення, формування та реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення, підготовки і прийняття проектів нормативно-правових актів, оцінки діяльності органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.
5. Консультації з громадськістю обов’язково проводяться щодо:
1) проектів нормативно-правових актів, які стосуються прав, свобод і законних інтересів особи, включаючи проекти Державного бюджету України та місцевих бюджетів;
2) проектів регуляторних актів;
3) проектів державних, регіональних, місцевих програм економічного, соціального і культурного розвитку, покращення стану навколишнього природного середовища, а також схем планування територій на регіональному та місцевих рівнях, проектів генеральних планів розвитку населених пунктів;
4) проектів правил і норм житлового будівництва (ущільнена забудова), створення паркових і зелених зон відпочинку громадян, озеленення прибудинкових територій, утворення заказників, природних парків, біосферних заповідників;
5) звітів головних розпорядників коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів про витрачання бюджетних коштів;
6) діяльності органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.

Стаття 7. Форми проведення консультацій з громадськістю

1. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та/або вивчення громадської думки (опосередкована форма).
2. Форма проведення консультацій з громадськістю щодо конкретного питання визначається органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування з урахуванням пропозицій громадських рад, що діють при них.

Стаття 8. Публічне громадське обговорення

1. Публічне громадське обговорення передбачає:
1) організацію і проведення конференцій, семінарів, форумів, громадських слухань, "круглих столів", громадських приймалень, загальних зборів за місцем проживання, зустрічей з громадськістю, під час яких громадяни можуть безпосередньо отримувати інформацію від посадових осіб органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань, які належать до компетенції цих органів, а також теле- або радіодебатів, дискусій, діалогів, інтерв’ю та інших передач на державних (суспільних) каналах мовлення, інтернет-конференцій, інтерактивного спілкування в інших формах.
2) опублікування у друкованих засобах масової інформації проектів нормативно-правових актів, проектів державних, регіональних, місцевих програм економічного, соціального і культурного розвитку, розміщення їх на офіційних веб-сторінках у мережі Інтернет органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, причому строк, протягом якого приймаються зауваження і пропозиції до проекту встановлюється його розробником та не може бути меншим ніж один календарний місяць.

Стаття 9. Вивчення громадської думки

1. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:
1) проведення соціологічних, соціально-психологічних досліджень та спостережень, які здійснюються самостійно органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування;
2) проведення соціологічних, соціально-психологічних досліджень та спостережень, які здійснюються органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування із залученням на конкурсній основі експертних організацій, в тому числі проведення громадських опитувань;
3) запровадження тематичних теле- і радіопередач на державних (суспільних) каналах мовлення, спеціальних рубрик у друкованих засобах масової інформації, а також на офіційних веб-сторінках органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
4) проведення експрес-аналізу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у пресі, на радіо та телебаченні для визначення позиції різних соціальних груп населення;
5) проведення аналізу інформації, що надходить до органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, громадських рад при них, зокрема, опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян зауважень і пропозицій, в тому числі, які надійшли через мережу Інтернет;
6) проведення телефонних "гарячих ліній", а також запровадження телефонів "довіри".

Стаття 10. Організація і проведення консультацій з громадськістю

1. Організацію і проведення консультацій з громадськістю забезпечують органи виконавчої влади, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, які безпосередньо формують та реалізовують державну політику у визначеній сфері, здійснюють місцеве самоврядування, або є головними розробниками нормативно-правових актів.
2. Органи виконавчої влади, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування щороку складають орієнтовні плани проведення консультацій із громадськістю на підставі пропозицій, підготовлених відповідною громадською радою з урахуванням завдань, які стоять перед органом та засад внутрішньої і зовнішньої політики держави.
3. Орієнтовні плани проведення консультацій з громадськістю затверджуються відповідним керівником органу виконавчої влади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування до початку наступного року та публікуються у друкованих засобах масової інформації, а також розміщуються на офіційних веб-сторінках у мережі Інтернет органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
4. Результати проведення консультацій з громадськістю є обов’язковими для розгляду під час прийняття остаточного рішення і підлягають врахуванню в подальшій роботі органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.
5. Остаточне рішення щодо питання, з якого проведені консультації з громадськістю доводяться органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування до відома громадськості шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації, а також розміщення на офіційних веб-сторінках у мережі Інтернет органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого ними остаточного рішення, включаючи причини і міркування, покладені в основу рішення.
6. Порядок проведення консультацій з громадськістю визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 11. Право громадськості на ініціювання проведення консультацій з громадськістю

1. Громадськість має право самостійно ініціювати перед органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених орієнтовними планами або з інших питань, нагальність яких вимагає проведення консультацій з громадськістю.
2. Ініціювання громадськістю проведення консультацій з громадськістю здійснюється шляхом подання письмової пропозиції органам виконавчої влади, органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування про необхідність проведення консультацій з громадськістю.
3. Пропозиція провести громадські консультації повинна містити питання, з яких має бути проведено консультації, передбачати аргументи щодо актуальності та доцільності їх проведення.
4. Ініціатива громадськості повинна бути підтримана громадською радою при відповідному органі виконавчої влади, органі виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування та врахована у плані проведення консультацій з громадськістю. Якщо така ініціатива ініційована після затвердження плану проведення консультацій із громадськістю, до нього вносяться відповідні зміни.
5. Органи виконавчої влади, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування зобов’язані організувати та провести ініційовані громадськістю та підтримані відповідною громадською радою консультації з громадськістю.
6. Ініційовані громадськістю консультації з громадськістю повинні бути проведенні у строк не пізніше ніж через тридцять календарних днів з дня прийняття громадською радою рішення про підтримання відповідної ініціативи громадськості.

Стаття 12. Порядок утворення громадської ради

1. Ініціатором створення громадської ради є орган виконавчої влади, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування. Така ініціатива реалізується шляхом розміщення відповідним органом на офіційному веб-сайті та у друкованих засобах масової інформації оголошення про початок складання списків представників інституту громадянського суспільства, що бажають взяти участь у формуванні складу громадської ради та запрошення взяти участь у їх складанні.
2. Відповідні оголошення та запрошення розміщуються на офіційному веб-сайті та у друкованих засобах масової інформації на строк не більше двох місяців.
3. У випадку відсутності офіційного веб-сайту оголошення та запрошення розміщуються лише у друкованих засобах масової інформації.
4. Інститут громадянського суспільства, який виявив бажання надати представника до складу громадської ради при відповідному органі повідомляє йому інформацію про свого представника, що візьме участь у формуванні складу громадської ради.
5. Інститут громадянського суспільства повинен надати відповідну інформацію в межах строку оприлюднення оголошення у будь-який зручний для себе спосіб.
6. Після закінчення двомісячного строку, необхідного для надання інститутом громадянського суспільства інформації про своїх представників до складу громадської ради, орган виконавчої влади, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування вирішує організаційні питання, пов’язані зі створенням громадської ради та надсилає інституту громадянського суспільства інформаційне повідомлення про дату, час і місце проведення установчого засідання по формуванню громадської ради.
7. Присутні на установчому засіданні представники громадськості шляхом погодження (виборів) між ними кандидатур конкретних осіб формують склад громадської ради, обирають голову громадської ради та його заступників, укладають меморандум про формування та діяльність громадської ради.
8. Втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадових або службових осіб у процес формування складу громадської ради, обрання голови громадської ради та його заступників забороняється.
9. У випадку створення нового органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування громадська рада при ньому створюється протягом трьох місяців з моменту створення відповідного органу у порядку визначеному цим Законом.

Стаття 13. Склад громадської ради

1. До складу громадської ради включаються науковці, представники громадських організацій, засобів масової інформації.
2. Кількісний склад громадської ради має забезпечувати оперативність її управління.
3. Зміна керівника або організаційної структури органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, не є підставою для зміни складу громадської ради або припинення її діяльності.
4. Члени громадської ради, за винятком секретаря громадської ради, працюють в раді на громадських засадах.
5. Секретар громадської ради призначається керівником органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування з числа працівників відповідного органу і працює в раді на постійній основі.
6. Члени громадської ради зобов’язані брати участь у її засіданнях. У випадку систематичного ухилення від участі у засіданні, громадська рада має право прийняти рішення про виключення її члена зі свого складу.
7. Член громадської ради має право за власною ініціативою вийти зі складу громадської ради шляхом подання письмової заяви на ім’я голови ради.

Стаття 14. Меморандум про утворення та діяльність громадської ради

1. Діяльність громадських рад, створюваних при органах виконавчої влади, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування здійснюється відповідно до цього Закону та меморандумів про утворення та діяльність громадської ради, що укладаються між органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та громадськими радами, утвореними при них.
2. Меморандум про утворення та діяльність громадської ради укладається на установчому засіданні громадської ради і підписується керівником відповідного органу та головою громадської ради.
3. У меморандумі про утворення та діяльність громадської ради передбачається:
1) засади діяльності громадської ради;
2) права громадської ради;
3) зобов’язання органу виконавчої влади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування щодо забезпечення організаційної та іншої діяльності громадської ради, створеної при ньому;
4) склад громадської ради.
5) інші питання, які, на думку, учасників установчого засідання доцільно врегулювати меморандумом.
4. Меморандум укладається на строк повноважень громадської ради.

Стаття 15. Строк повноважень громадської ради

1. Строк повноважень громадської ради становить два роки з дня проведення установчого засідання.

Стаття 16. Завдання громадської ради

1. Завданнями громадської ради є:
1) координація заходів, пов’язаних з проведенням консультацій з громадськістю;
2) моніторинг врахування громадської думки під час прийняття органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування рішень;
3) підготовка пропозицій органу виконавчої влади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування стосовно налагодження системного діалогу з громадськістю, виявлення нових форм взаємодії;
4) участь у розробці та експертизі проектів нормативно-правових актів з питань віднесених до компетенції відповідних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
5) розгляд і аналіз пропозицій від органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, фізичних осіб, що надходять до органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування при яких вони створені;
6) участь у підготовці проектів рішень, які приймаються органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування при яких вони створені;
7) участь у підготовці і проведенні "круглих столів", конференцій з питань, віднесених до компетенції відповідних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
8) підготовка експертних висновків на проекти рішень та нормативно-правових актів, які розробляються органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування;
9) співробітництво з міжнародними організаціями, участь у заходах, які проводяться на міжнародному або міждержавному рівнях з питань, віднесених до її компетенції;
10) взаємодія із засобами масової інформації щодо повного відображення різних аспектів діяльності відповідного органу виконавчої влади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування;
11) співробітництво з органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування з питань віднесених до її компетенції.

Стаття 17. Права громадської ради

1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань має право:
1) подавати пропозиції керівнику органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування з питань, віднесених до компетенції громадської ради;
2) створювати зі свого складу комітети, комісії, робочі групи, запрошувати на свої засідання спеціалістів, експертів, провідних вчених (в тому числі іноземних), керівників підприємств, установ, організацій, представників неурядових організацій (в тому числі іноземних);
3) здійснювати взаємодію та співробітництво з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, конфесіями, об’єднаннями та союзами (в тому числі іноземними);
4) використовувати у роботі проекти законів, які розробляються уповноваженими на те органами державної влади, проекти програм, розроблені органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;
5) запитувати і отримувати документи і матеріали, необхідні для діяльності громадської ради;
6) запрошувати на свої засідання посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, засобів масової інформації;
7) брати участь у роботі органів виконавчої влади з питань, віднесених до компетенції громадської ради.
8) моніторинг діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;
9) ініціювати проведення консультацій з громадськістю.
2. Громадська рада може мати й інші права відповідно до покладених на неї завдань.

Стаття 18. Голова громадської ради

1. Громадську раду очолює голова, який обирається членами громадської ради зі складу ради на строк повноважень громадської ради. Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів громадської ради на той самий строк.
2. Голова громадської ради є підзвітним і підконтрольним раді.
3. Голова громадської ради:
1) організовує діяльність Ради;
2) координує та спрямовує роботу Ради.
3) затверджує плани роботи Ради.
4) затверджує персональний склад комітетів, комісій, робочих груп Ради, їх керівників.
5) залучає до роботи Ради спеціалістів, експертів, провідних вчених, керівників підприємств, установ, організацій, представників неурядових організацій.

Стаття 19. Рішення громадської ради

1. Рішення громадської ради приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів ради і не підлягає затвердженню керівником органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування.
2. Втручання органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування у процес прийняття рішення громадською радою забороняється.
3. Діяльність громадської ради є відкритою та прозорою.
4. Рішення громадської ради підлягають обов’язковому оприлюдненню органом виконавчої влади, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування.
5. Прийняті громадською радою рішення є обов’язковим для розгляду органом виконавчої влади, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування.

Стаття 20. Окрема думка члена громадської ради

1. Член громадської ради, не згодний з рішенням або висновком громадської ради, має право викласти свою окрему думку в письмовій формі, яка додається до рішення або висновку громадської ради і є його складовою частиною.

Стаття 21. Документи, що подаються розробником нормативно-правового акту разом з проектом акту на розгляд органу, уповноваженому на його прийняття

1. Розробник нормативно-правового акта зобов’язаний подавати на розгляд органу, уповноваженому на прийняття цього акту разом з його проектом довідку про проведення консультацій з громадськістю, висновок громадської ради щодо проекту, а також окремі думки членів громадської ради.

Стаття 22. Організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності громадської ради

1. Організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності громадської ради покладається на відповідний орган виконавчої влади, орган влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування.
2. З метою фінансування заходів, спрямованих на виконання завдань, покладених на неї громадська рада має право отримувати гранти, допомоги, спеціальні перерахування фізичних та юридичних осіб (в тому числі і іноземних).

Стаття 23. Припинення діяльності громадської ради

1. Припинення діяльності громадської ради здійснюється шляхом саморозпуску у таких випадках:
1) неефективності складу ради;
2) ліквідації органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування при якому вона створена.
2. Рішення про припинення діяльності громадської ради приймається головою відповідної ради.
3. У випадку припинення діяльності громадської ради через неефективність її складу орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування зобов’язаний провести дострокові вибори до складу громадської ради у порядку і спосіб, визначені цим Законом.

Стаття 24. Проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, органів виконавчої Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

1. Громадськість має право проводити громадську експертизу діяльності органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.
2. Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування проводиться за ініціативою будь-якого інституту громадянського суспільства.
3. У разі прийняття інститутом громадянського суспільства рішення про проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування він надсилає відповідному органу повідомлення в письмовій формі.
4. У повідомлені про проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування зазначається:
1) найменування, місцезнаходження і електронна адреса інституту громадянського суспільства;
2) прізвище, ім’я (по-батькові) особи, відповідальної за зв’язки інституту громадянського суспільства з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, її контактний телефон;
3) предмет та мета проведення громадської експертизи;
4) критерії, за якими проводитиметься громадська експертиза;
5) перелік матеріалів, що знаходяться у володінні органу виконавчої влади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, необхідних для проведення громадської експертизи за обраними критеріями.
5. Орган виконавчої влади, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування зобов’язаний надати інституту громадянського суспільства копії необхідних матеріалів, завірених в установленому порядку, протягом 20 робочих днів з дня отримання повідомлення.
6. Орган виконавчої влади, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування має право відмовити у наданні копій матеріалів, необхідних для проведення громадської експертизи, якщо в поточному році проводилася громадська експертиза діяльності цього органу іншим інститутом громадянського суспільства за аналогічними предметом і критеріями.
7. Орган виконавчої влади, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування має право відмовити у наданні копій матеріалів, необхідних для проведення громадської експертизи, на підставі вимог, передбачених статтею 40 цього Закону.
8. Про відмову від надання копій матеріалів, необхідних для проведення громадської експертизи орган виконавчої влади, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування зобов’язаний повідомити інститут громадянського суспільства протягом 5 робочих днів з дня отримання повідомлення.
9. Повідомлення про проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, а також копії матеріалів, які надаються для її проведення, підлягають оприлюдненню цими органами на офіційній веб-сторінці в мережі Інтернет.
10. Результати громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування у п’ятнадцятиденний термін після її проведення надаються органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування для розгляду, після чого підлягають оприлюдненню на офіційній веб-сторінці в мережі Інтернет.
11. Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування має право на оскарження результатів громадської експертизи у порядку, встановленому законом.

Стаття 25. Право громадськості на подання пропозицій

1. Громадськість має право подавати органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування пропозиції, пов’язані з формуванням та реалізацією державної політики у визначеній сфері, здійсненням місцевого самоврядування.

Стаття 26. Вимоги до оформлення пропозицій

1. Звернення з пропозиціями громадськості органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування повинні містити:
1) назву та місцезнаходження органу, до якого подається пропозиція;
2) для фізичної особи: ім’я та прізвище (по-батькові), поштову адресу або адресу електронної пошти для надання відповіді;
3) для юридичної особи: назву, контактну інформацію (її місцезнаходження, поштову адресу або адресу електронної пошти для надання відповіді);
4) зміст пропозиції;
5) дату та підпис.
2. Пропозиції органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування подаються у письмовій формі та підлягають обов’язковій реєстрації органами державної влади, органами місцевого самоврядування.
3. Недотримання вимог пунктів 2, 3, 5 частини першої цієї статті не є підставою для відхилення пропозицій органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування.

Стаття 27. Порядок розгляду пропозицій громадськості

1. Орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування зобов’язаний розглянути пропозиції, що надходять від громадськості.
2. Представники громадськості, які внесли відповідні пропозиції до органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування мають право брати участь у їх розгляді.
3. Пропозиції громадськості, які є доцільними, актуальними, обґрунтованими та спрямованими на вирішення проблемних питань підлягають обов’язковому врахуванню в подальшій роботі органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування.
4. Якщо питання, порушені в одержаній органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування пропозиції, не належать до їх компетенції, вони у строк до десяти робочих днів зобов’язані переслати пропозиції за належністю відповідному органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування з обов’язковим повідомленням про це автора пропозиції.
5. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування зобов’язані у письмовій формі повідомити автора пропозиції про її розгляд не пізніше 15 робочих днів з дня її надходження.

Розділ 3. Доступ до інформації, яка знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
Стаття 28. Загальні умови доступу до інформації, яка знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

1. Доступ до інформації, яка знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування здійснюється з додержанням вимог законів України про доступ до інформації з обмеженим доступом.
2. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування зобов’язані надавати і оприлюднювати відкриту інформацію, яка знаходиться у їх володінні. Ненадання відкритої інформації, забороняється.
3. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування не зобов’язані повторно надавати і оприлюднювати інформацію, яка вже була надана або оприлюднена на протязі поточного року.
4. Інформація, що надається і оприлюднюється органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, повинна бути вичерпною, достовірною, об’єктивно відображати факти станом на відповідну дату або за відповідний проміжок часу.
5. В інформаційно-телекомунікаційних системах органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, які використовуються для оприлюднення інформації, мають бути створені комплексні системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю у порядку, встановленому законодавством України у сфері захисту інформації.
6. Забороняється оприлюднювати інформацію про особу, включаючи посадових та службових осіб органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також інформацію, яка стосується особистого і сімейного життя особи без її добровільної згоди.
7. Оприлюднення інформації, яка знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування здійснюється державною мовою. Інформація, яка знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування може бути оприлюднена й іншими мовами.
8. Документи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування оприлюднюються державною мовою, за винятком архівних документів, які можуть оприлюднюватись мовою оригіналу.
9. Якщо в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування знаходиться документ з інформацією, доступ до якої обмежений законом, то на вимогу громадськості надається документ з вилученням такої інформації. До передачі громадськості документ розглядається експертною комісією відповідного органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування. За результатами оцінки комісія складає акт експертизи на відсутність в документі інформації з обмеженим доступом. Акт експертизи затверджується керівником органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування.
10. Доступ до інформації, яка знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, є безкоштовним, якщо інше не передбачено законом. Усі витрати, пов’язані з безкоштовним доступом до інформації, яка знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, відшкодовуються за рахунок державного або місцевих бюджетів.

Стаття 29. Обмеження щодо використання інформації, отриманої від органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

1. Забороняється використовувати інформацію, отриману від органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування для закликів до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганди війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, а також в комерційних цілях.
2. Забороняється розголошувати випадково отриману від органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інформацію, доступ до якої обмежено законом або інформацію, яка стосується приватного або сімейного життя іншої особи без її дозволу.

Стаття 30. Основні способи доступу до інформації, яка знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

1. Доступ до інформації, яка знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування здійснюється шляхом:
1) оприлюднення інформації через державні (суспільні) аудіовізуальні засоби масової інформації;
2) опублікування інформації у друкованих засобах масової інформації;
3) опублікування нормативно-правових актів в офіційних друкованих виданнях органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
4) надання інформації за запитами;
5) оприлюднення інформації через інформаційні служби органів державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
6) розміщення інформації на офіційних веб-сторінках в мережі Інтернет;
7) участі у засіданнях органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим органів місцевого самоврядування;
8) розміщення інформації у бібліотеках, які діють при органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування.
2. Доступ до інформації, яка знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування може здійснюватись у будь-який інший спосіб, що передбачений законодавством України.

Стаття 31. Інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування

1. Обов’язковому оприлюдненню органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування підлягає:
1) довідкова інформація про діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, зокрема:
основні завдання та нормативно-правові засади діяльності, власну структуру;
місцезнаходження, поштову адресу, номер телефону, факсу, адресу офіційної веб-сторінки в мережі Інтернет та електронної пошти;
прізвище, ім’я та по-батькові, номер службового телефону, адресу електронної пошти керівника органу, а також керівників структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів;
розпорядок роботи та час прийому громадян;
майно, матеріально-технічне забезпечення, фінансування;
орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю;
відомості про вакансії, порядок і умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній галузі (сфері) (зразки документів, розрахункові рахунки для внесення необхідних платежів, їх розмір тощо);
перелік, вартість та умови отримання адміністративних послуг, форми і зразки документів, правила їх заповнення;
перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління;
перелік об’єднань громадян, які фінансуються за рахунок державного та/або місцевих бюджетів;
2) інформація про діяльність та рішення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, дії їх посадових осіб, зокрема:
плани роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, зміни до нього, а також звіт про результати роботи і виконання ними своїх обов’язків;
плани проведення засідань органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування на наступний місяць, а також остаточна інформація про проведення засідання;
роботу органів місцевого самоврядування (час, місце проведення сесій рад, порядок денний), рішення рад і їх виконавчих органів;
проекти нормативно-правових актів, які стосуються прав і свобод людини і громадянина, життєвих інтересів всіх верств населення, а також час, місце, умови їх громадського обговорення;
проекти регуляторних актів з відповідними аналізами регуляторного впливу, плани підготовки проектів регуляторних актів та зміни до них, звіти про відстеження результативності регуляторних актів;
склад апеляційної регуляторної комісії (для місцевих органів виконавчої влади);
законопроект про державний бюджет, законопроекти, які впливають на дохідну та/або видаткову частини бюджетів, закон про Державний бюджет України, рішення про місцеві бюджети та інформація про виконання державного та місцевих бюджетів;
цільові програми у відповідній галузі (сфері), регіоні, а також звіти про їх виконання;
заплановані та проведені відкриті конкурси, аукціони, тендери, закупівлі товарів (робіт, послуг) за кошти державного або місцевих бюджетів, умови проведення та участі в них, суми винагород, грантів, а також підприємства, які виграли тендер із закупівель товарів (робіт, послуг), обґрунтування необхідності проведення закритих конкурсів, тендерів, аукціонів;
приватизацію об’єктів державної та комунальної власності, зокрема умови проведення та списки і повні реквізити об’єктів приватизації;
підсумки соціально-економічного розвитку регіону;
стан дотримання державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій;
призначення (обрання) та/або відставку (звільнення) керівників органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також призначення та/або звільнення керівників структурних підрозділів цих органів з обов’язковим обґрунтуванням мотивів відставки (звільнення), за винятком звільнення за власним бажанням;
мету та наслідки офіційних візитів і робочих поїздок посадових осіб органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, які здійснюються за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також звіти про їх виконання;
проведення офіційних заходів, які організуються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування (зустрічі, семінари, колегії, круглі столи тощо), а також про рішення, прийняті на таких заходах, їх виконання;
взаємодію органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з іншими органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, іншими організаціями;
співробітництво з іноземними державами та міжнародними організаціями, впровадження спільних програм, умови і розмір їх фінансування;
забезпечення прав і свобод людини і громадянина, а також поновлення порушених прав і свобод людини і громадянина;
рішення Конституційного Суду України;
договори цивільно-правового характеру, які укладенні органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, за винятком договорів, спрямованих на господарське забезпечення їх діяльності;
результати перевірок, які були проведенні в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування;
повідомлення інституту громадянського суспільства про проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, матеріали, необхідні для її проведення, а також результати проведення;
результати соціологічних та інших опитувань, досліджень, фінансування яких здійснювалось за рахунок державного та/або місцевих бюджетів;
стан довкілля, спричинену шкоду навколишньому природному середовищу та небезпечні екологічні впливи, включаючи можливі шляхи покращення стану довкілля, навколишнього природного середовища та мінімізацію небезпечних екологічних впливів, а також про прийняті заходи з покращення ситуації;
виконання завдань з охорони довкілля, стан і умови використання природних ресурсів.
3) статистична інформація про управлінську діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, зокрема про:
обсяги виробництва і споживання по окремих секторах ринку;
обсяги внутрішніх і зовнішніх інвестицій;
стан здоров’я населення та його соціальний захист;
культура, освіта, наука, молодіжна політика;
стан навколишнього природного середовища;
стан техногенної та природної безпеки;
боротьба зі злочинністю.
2. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування оприлюднюють й іншу інформацію, яка знаходиться у їх володінні і стосується прав, свобод, інтересів або обов’язків фізичних чи юридичних осіб, якщо інше не встановлено законодавством України.
3. Спосіб оприлюднення інформації, передбаченої цією статтею визначається керівником органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування.

Стаття 32. Строки оприлюднення інформації

1. Інформація, яка знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування повинна бути оприлюднена у такі строки:
1) для інформації, строки оприлюднення якої передбачено законодавством, діють встановлені відповідним законодавством строки;
2) проект нормативно-правового акту оприлюднюється розробником протягом 10 робочих днів після його внесення на розгляд відповідного органу;
3) остаточна редакція проекту нормативно-правового акту, внесеного на розгляд Кабінету Міністрів України або Верховної Ради України оприлюднюється відповідним органом протягом 5 робочих днів після внесення;
4) довідкова інформація підлягає оприлюдненню протягом 10 робочих днів з моменту її створення або отримання;
5) інша інформація, передбачена статтею 31, підлягає оприлюдненню у строки, визначені керівниками відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, але не більше 15 робочих днів з моменту її створення або отримання.
2. Підлягають негайному оприлюдненню будь-які повідомлення про події і факти, що загрожують життю, здоров’ю, майну осіб, про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим, а також спростування недостовірної інформації.

Стаття 33. Оприлюднення інформації через державні (суспільні) аудіовізуальні засоби масової інформації

1. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування зобов’язанні надавати державним (суспільним) аудіовізуальним засобам масової інформації об’єктивну, вичерпну, достовірну інформацію, яка знаходиться у їх володінні.
2. Оприлюднення органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування інформації через державні (суспільні) аудіовізуальні засоби масової інформації здійснюється на підставі державних замовлень та укладання відповідних договорів з державними (суспільними) телерадіоорганізаціями.
3. Порядок оприлюднення інформації органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, визначається договорами, укладеними із державними (суспільними) аудіовізуальними засобами масової інформації.

Стаття 34. Опублікування інформації в друкованих засобах масової інформації органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та недержавних друкованих засобах масової інформації

1. Інформація, яка знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, публікується в друкованих засобах масової інформації органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та недержавних друкованих засобах масової інформації.
2. Опублікування інформації, яка знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування у друкованих засобах масової інформації здійснюється на підставі договорів, укладених між відповідними органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та редакціями друкованих засобів масової інформації, а також державних замовлень.
3. Порядок і строки опублікування інформації, яка знаходиться у володінні органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування визначається договорами, укладеними між відповідними органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та редакціями друкованих засобів масової інформації, а також відповідно до державних замовлень.
4. В друкованих засобах масової інформації органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування забороняється публікувати інформацію, яка не стосується діяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або сфер його правового регулювання.

Стаття 35. Опублікування нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

1. Опублікування нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування здійснюється в офіційних друкованих виданнях (вісниках, збірниках, бюлетенях) та друкованих засобах масової інформації відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.
2. Опублікування нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в недержавних друкованих засобах масової інформації здійснюється після їх опублікування в офіційних друкованих виданнях та друкованих засобах масової інформації відповідних органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.
3. Опублікування нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в недержавних друкованих засобах масової інформації здійснюється на підставі договорів, укладених між відповідними органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та редакціями друкованих засобів масової інформації.

Стаття 36. Надання інформації за запитами

1. Громадськість має право звернутись до органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування із запитом про надання інформації, яка знаходиться у володінні цих органів.
2. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування не мають права вимагати від особи, яка звернулася до них, інформацію не передбачену статтею 38 цього Закону, за винятком випадків, коли така інформація безпосередньо стосується прав, свобод і законних інтересів запитувача інформації, необхідна для виконання запиту, а також для обґрунтування необхідності отримання інформації, яка знаходиться у їх володінні.
3. Особа має право повторно звернутися із запитом про надання інформації до органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування якщо її попередній запит не був розглянутий або інформація, надана за запитом не є вичерпною, достовірною, об’єктивною або не відповідала суті запиту.

Стаття 37. Форма подання запиту про надання інформації

1. Запит про надання інформації може бути індивідуальним або колективним і поданий:
1) в усній формі шляхом безпосереднього звернення до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.
Запит про надання інформації в усній формі подається щодо отримання довідкової інформації або інформації, яка не потребує спеціальної аналітичної обробки;
2) в письмовій формі шляхом особистої передачі органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування запиту про надання інформації, направлення його поштою, в тому числі електронною, телефаксом або в інший спосіб.

Стаття 38. Вимоги до оформлення письмового запиту про надання інформації

1. Запит про надання інформації повинен містити:
1) назву та місцезнаходження органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, до якого направляється запит;
2) для фізичної особи: ім’я та прізвище (по-батькові), контактна інформація (поштова адреса або адреса електронної пошти або телефон для надання відповіді чи уточнення змісту запиту);
3) для юридичної особи: найменування, контактна інформація (її місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти або телефон для надання відповіді чи уточнення змісту запиту);
4) зміст запитуваної інформації або вид, назву і зміст документа або інші відомі запитувачу реквізити документа;
5) дату і підпис.
2. Недотримання вимог пункту 5 частини першої цієї статті не є підставою для відмови у розгляді запиту та наданні відповіді на нього, за винятком, коли відсутність дати або підпису запитувача інформації унеможливлюють розгляд запиту або надання відповіді на нього.
3. Запит про надання інформації, оформлений без дотримання вимог частини першої цієї статті, за винятком частини другої цієї статті, повертається запитувачу з відповідними роз’ясненнями у строк до 10 робочих днів з дня його реєстрації органом державної влади, органом місцевого самоврядування.
4. Запит про надання інформації може бути поданий як безпосередньо особою, що потребує інформацію, яка знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, так і через представника.

Стаття 39. Надання відповіді на запит

1. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування зобов’язанні надати інформацію, яка знаходиться у їх володінні у найкоротші строки, але не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації запиту в органі державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування, якщо тільки обсяг і складність відповідної інформації, не виправдовують продовження цього строку до тридцяти робочих днів з дня реєстрації запиту в органі державної влади, органі місцевого самоврядування.
2. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування зобов’язанні повідомити запитувача інформації про будь-яке продовження строку і про причини, які виправдовують прийняття такого рішення протягом п’ятнадцятиденного терміну з дня реєстрації запиту в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування.
3. Надання відповіді на запит здійснюється у тій самій формі та у спосіб, у якій його було подано, якщо запитувач інформації не вимагає надати інформацію у певній формі та спосіб.
4. Запитувана інформація надається в одному екземплярі.
5. Якщо орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування не володіє запитуваною інформацією і має відомості про те, який орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування нею володіє, він у строк до десяти робочих днів зобов’язаний переслати запит відповідному органу з обов’язковим повідомленням про це запитувача інформації, яке здійснюється у строк встановлений частиною другою цієї статті.
6. Якщо орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування не володіє запитуваною інформацією і не має відомостей про те, який орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування нею володіє, він у строк до десяти робочих днів зобов’язаний повернути запит з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення.
7. Запити про надання інформації, в тому числі усні, а також відповіді на них підлягають реєстрації органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування.

Стаття 40. Випадки відмови у наданні інформації за запитами

1. Відмова у наданні інформації за запитом здійснюється відповідно до частини шостої статті 39 цього Закону.
2. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування мають право відмовити у наданні інформації за запитами у випадках, якщо:
1) вони не володіють запитуваною інформацією та/або відсутні відомості про те, який орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування володіє нею;
2) зміст запиту не дозволяє встановити сутність запитуваної інформації або адресу для направлення відповіді;
3) запит подано повторно протягом року тією самою особою з одного і того самого питання, а інформація надана за попереднім запитом є вичерпною;
4) запит стосується матеріалів, що знаходяться на заключному етапі підготовки, внутрішньої переписки органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
5) запитувана інформація належить до інформації з обмеженим доступом;
6) запитувана інформація належить до інформації, що стосується особистого та/або сімейного життя, крім випадку, коли запит про надання такої інформації подає особа, якої ця інформація стосується, крім випадків, передбачених законом;
7) запит оформлено без дотримання вимог, встановлених статтею 38 цього Закону, за винятком, встановленим частиною другою статті 38 цього Закону.
3. У запиті про надання інформації може бути відмовлено, якщо розголошення такої інформації негативно вплине на:
1) відносини з іншими державами, національну безпеку і оборону;
2) здійснення правосуддя, можливість відповідних органів державної влади проводити розслідування, дізнання, оперативні заходи у кримінальній або іншій справі;
3) права інтелектуальної власності;
4) конфіденційність персональних даних особи, за винятком випадку, коли особа добровільно погодилася надати таку інформацію громадськості;
5) стан навколишнього природного середовища;

Стаття 41. Оприлюднення інформації через інформаційні служби органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

1. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування зобов’язанні створювати власні інформаційні служби (інформаційні управління, прес-служби, прес-центри, центри громадських зв’язків, прес-бюро, прес-секретарі, прес-аташе), через які надаватимуть громадськості, в тому числі засобам масової інформації інформацію, яка знаходиться у їх власності.
2. Основними завданнями інформаційних служб органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування є збір, систематизація, аналіз, обробка, оперативне надання (оприлюднення) інформації, яка знаходиться у володінні цих органів.
3. Інформаційні служби органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування діють на підставі положень затверджених керівниками цих органів.

Стаття 42. Розміщення інформації на офіційних веб-сторінках в мережі Інтернет

1. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим органи місцевого самоврядування зобов’язані створювати та вести офіційні веб-сторінки в мережі Інтернет.
2. В разі відсутності необхідних технічних та/або кадрових умов для створення офіційної веб-сторінки орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим звертається до органу вищого рівня з проханням створити відповідну сторінку і розмістити її на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
3. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування зобов’язані оприлюднювати на офіційній веб-сторінці інформацію, передбачену статтею 31 цього Закону.
4. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування мають право за рішенням керівника органу оприлюднювати на офіційній веб-сторінці й іншу інформацію.
5. Оприлюднення інформації на інших (в тому числі комерційних) веб-сторінках в мережі Інтернет здійснюється після їх оприлюднення на офіційних веб-сторінках.
6. На офіційній веб-сторінці в мережі Інтернет повинна бути зазначена дата кожного випадку оприлюднення документу і дата оновлення інформації.
7. Офіційні веб-сторінки органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в мережі Інтернет повинні бути захищені від несанкціонованих дій, які можуть привести до їх випадкової або умисної модифікації чи знищення та блокування доступу до них.
8. Офіційна веб-сторінка в мережі Інтернет органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування повинна містити відповідні посилання на веб-сторінки, які створені їх структурними підрозділами, територіальними органами, а також підпорядкованими їм підприємствами, установами, організаціями.
9. Керівники органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування мають право створювати та вести особистий розділ на офіційній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідного органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування.
10. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування мають право створювати електронні громадські, консультаційні приймальні для оперативного двостороннього зв’язку з громадськістю.

Стаття 43. Участь представників громадськості у засіданнях органів державної влади, органів місцевого самоврядування

1. Громадськість має право бути присутньою на засіданнях органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.
2. Участь громадськості у засіданнях органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування не може бути обмежена, крім випадків передбачених законодавством України.
3. У випадках, встановлених законами України, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування мають право проводити закриті засідання.
4. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування протягом останніх трьох робочих днів кожного місяця розміщують у засобах масової інформації та на офіційних веб-сторінках в мережі Інтернет плани проведення засідань на наступний місяць із зазначенням примірного порядку денного кожного засідання, дати і місця його проведення, контактні телефони осіб, відповідальних за їх підготовку.
5. Остаточна інформація про проведення засідання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування підлягає обов’язковому оприлюдненню не пізніше ніж за десять робочих днів до проведення засідання.
6. Представники громадськості, які бажають бути присутніми на засіданнях органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, повинні повідомити відповідні органи за два робочі днів до проведення зазначених заходів.
7. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування зобов’язані створити належні умови для представників громадськості, що виявили бажання бути присутніми на їхніх засіданнях.
8. Присутні на засіданнях органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування представники громадськості мають право з дозволу головуючого на засіданні робити записи, а також проводити фотозйомку, аудіо - та відеозапис, за умови, що вони не заважатимуть проведенню засідання.

Стаття 44. Розміщення інформації у бібліотеках, створених при органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування

1. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування мають право передавати до бібліотек, створених при них, нормативно-правові акти, прийняті відповідними органами, офіційні друковані видання, а також мають право передавати копії будь-яких інших документів і матеріалів, які знаходяться у їх володінні, за винятками, встановленими частиною другою цієї статті.
2. Забороняється передавати до бібліотек інформацію з обмеженим доступом, а також інформацію, яка стосується особистого і сімейного життя особи.
3. На основі документів і матеріалів, отриманих бібліотекою, формуються загальнодоступні бібліотечні фонди офіційної інформації.
4. У бібліотеках ведеться окремий електронний реєстр документів і матеріалів, переданих органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, який підлягає регулярному оновленню.
5. Доступ до зазначеного електронного реєстру, а так само доступ до документів і матеріалів, переданих органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування є безкоштовним і не може бути обмежений.

Розділ 4. Гарантії реалізації цього Закону
Стаття 45. Фінансування заходів, пов’язаних із забезпеченням участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення, а також доступу до інформації, що знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

1. Заходи, пов’язані із забезпеченням участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення, а також доступу до інформації, що знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, здійснюються за рахунок та в межах бюджетних асигнувань.
2. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування щорічно у складі видатків, що передбачаються для них відповідно у державному та місцевому бюджетах, враховують витрати на:
1) оприлюднення інформації про свою діяльність в друкованих та аудіовізуальних засобах масової інформації;
2) підготовку і проведення консультацій з громадськістю, зокрема, на вивчення громадської думки, публічні громадські обговорення;
3) підготовку і видання офіційних друкованих видань;
4) інформаційне і технічне обслуговування офіційних веб-сторінок у мережі Інтернет;
5) організаційно-технічне забезпечення діяльності громадських рад при відповідних органах виконавчої влади, органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та їх робочих органів;

Стаття 46. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. Керівники органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також посадові та службові особи цих органів, винні у порушенні або невиконанні вимог цього Закону несуть дисциплінарну відповідальність, а у спеціально встановлених законами випадках - цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність.
2. Керівники органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування несуть персональну відповідальність за об’єктивність і достовірність оприлюдненої органом державної влади, органом місцевого самоврядування інформації.
3. Керівники органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування звільняються від відповідальності якщо оприлюднення інформації відбулося без їх відома і за їх відсутності, яка повинна бути підтверджена відповідними документами. У цьому випадку до відповідальності притягується особа, яка прийняла рішення про оприлюднення недостовірної і необ’єктивної інформації.
4. Представники громадськості, винні у порушенні вимог цього Закону несуть відповідальність, встановлену законом.

Стаття 47. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб

1. Дії чи бездіяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, що порушують норми цього Закону, можуть бути оскаржені керівнику органу державної влади, органу місцевого самоврядування або безпосередньо до суду.
2. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб розглядаються в порядку, встановленому відповідним законом.

Розділ 5. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.
2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.
3. Запропонувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
1) подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
3) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
4) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
5. Органам місцевого самоврядування забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону, перегляд та скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
6. В частині першій статті 2123 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "до законів України "Про інформацію", "Про звернення громадян" та "Про доступ до судових рішень" замінити словами "до законів України "Про інформацію", "Про звернення громадян", "Про доступ до судових рішень" та "Про участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення та її доступ до інформації, що знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування".
7. Внести зміни до статті 20 Закону України "Про звернення громадян" доповнивши її частиною четвертою такого змісту:
"Пропозиції громадськості органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування розглядаються у терміни, встановлені Законом України "Про участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення та її доступ до інформації, що знаходиться у володінні органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування".
8. Визнати такими, що втратили чинність:
а) статтю 14 Закону України "Про звернення громадян" (02.10.96 № 393/96-ВР);
б) статті 20 - 22 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" (23.09.97 № 539/97-ВР).


Постанова Кабінету Міністрів України „Про сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, оцінки рівня взаємодії таких органів з громадянами та їх об’єднаннями” (виставлено для обговорення до 15 квітня 2007 року)

Зауваження і пропозиції надсилати до Департаменту конституційного та адміністративного права до 15 квітня 2007 року (e-mail: const5@minjust.gov.ua)

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від ______ 2006 р. № ______
Київ
Про сприяння проведенню громадської експертизи діяльності
органів виконавчої влади, оцінки рівня взаємодії таких органів
з громадянами та їх об’єднаннями

З метою створення належних умов для проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, оцінки рівня взаємодії таких органів з громадянами та їх об’єднаннями Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, оцінки рівня взаємодії таких органів з громадянами та їх об’єднанням, що додається.
Рекомендувати органам місцевого самоврядування керуватися у своїй діяльності зазначеним Порядком.
2. Органам виконавчої влади організовувати щорічно підсумкові громадські слухання з питань ефективності діяльності органів виконавчої влади, рівня взаємодії таких органів з громадянами та їх об’єднаннями за участю інститутів громадянського суспільства, що проводять експертизу.

Прем’єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2006 р. №

ПОРЯДОК
сприяння проведенню громадської експертизи діяльності
органів виконавчої влади, оцінки рівня взаємодії таких органів
з громадянами та їх об’єднаннями

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства у питаннях проведення громадської експертизи.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
- інститут громадянського суспільства – одна або кілька громадських організацій (в тому числі професійні спілки), політичні партії, благодійні організації, релігійні організації, недержавні засоби масової інформації та інші організації, діяльність яких не пов’язана із здійсненням владних повноважень та підприємництвом;
- громадська експертиза – здійснення інститутом громадянського суспільства дослідження діяльності органів виконавчої влади з метою надання публічної громадської оцінки ефективності роботи органів виконавчої влади, рівня взаємодії таких органів з громадянами та їх об’єднаннями при формуванні і реалізації державної політики.
3. У разі прийняття інститутом громадянського суспільства рішення про проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, оцінки рівня його взаємодії з громадянами та їх об’єднаннями (далі - громадська експертиза) інститут надсилає такому органу письмове повідомлення, в якому зазначає:
своє найменування, місцезнаходження і електронну адресу;
прізвище, ім’я та по батькові особи, відповідальної за зв’язки інституту з органом виконавчої влади, її контактний телефон;
предмет та мету громадської експертизи;
перелік матеріалів, що надаються органом виконавчої влади на запит інституту громадянського суспільства для проведення експертизи (далі - запитувані матеріали).
4. Повідомлення про проведення громадської експертизи реєструється органом виконавчої влади не пізніше дня, що настає за днем надходження повідомлення, та передається керівнику органу виконавчої влади.
5. Інформація про надходження повідомлення про проведення громадської експертизи разом із запрошенням інших інститутів громадянського суспільства взяти у ній участь розміщується на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади.
6. Орган виконавчої влади у десятиденний строк після надходження повідомлення про проведення громадської експертизи видає наказ (розпорядження), в якому визначає:
особу (осіб), відповідальну за зв’язки з інститутом громадянського суспільства, що проводитиме громадську експертизу;
завдання, пов’язані з підготовкою запитуваних матеріалів.
Орган виконавчої влади письмово повідомляє інститут громадянського суспільства про вжиті заходи.
7. Орган виконавчої влади для підготовки запитуваних матеріалів у разі потреби може утворювати робочу групу із залученням представників інституту громадянського суспільства.
8. Підготовка запитуваних матеріалів повинна проводитися з урахуванням вимог законодавства про охорону державної таємниці чи іншої конфіденційної інформації.
За наявності встановлених законодавством обмежень стосовно поширення інформації, що міститься у запитуваних матеріалах, орган виконавчої влади повинен надіслати інституту громадянського суспільства вмотивовану відмову з посиланням на відповідні норми законодавства.
9. Не пізніше ніж у 30-денний строк після надходження повідомлення про проведення громадської експертизи орган виконавчої влади надсилає інституту громадянського суспільства або за його згодою передає під розписку уповноваженому представнику підготовлені матеріали, а також розміщує їх на своєму офіційному веб-сайті.
10. На прохання інституту громадянського суспільства орган виконавчої влади протягом місяця з моменту надання матеріалів:
забезпечує проведення консультацій за участю своїх працівників з метою надання пояснень і коментарів з питань, що досліджуються;
у разі необхідності надає можливість ознайомлення на місці із діяльністю структурних підрозділів.
11. Рішення про надання на запит інституту громадянського суспільства підготовлених матеріалів та дозволу на ознайомлення з роботою структурних підрозділів приймає керівник органу виконавчої влади.
12. У разі надходження від іншого інституту громадянського суспільства повідомлення про проведення громадської експертизи, предмет і мета якої збігається з предметом і метою вже проведеної експертизи, орган виконавчої влади повідомляє інститут громадянського суспільства про розміщення необхідних йому матеріалів на офіційному веб-сайті такого органу без надання їх згідно з положеннями пункту 9 цього Порядку.
13. На запрошення інституту громадянського суспільства орган виконавчої влади повинен забезпечити участь свого повноважного представника в обговоренні результатів громадської експертизи для надання коментарів, пояснень тощо.
14. Орган виконавчої влади зобов’язаний:
у місячний строк розглянути висновки та рекомендації інституту громадянського суспільства за підсумками громадської експертизи діяльності такого органу;
оприлюднити свою позицію за результатами проведення громадської експертизи у друкованих засобах масової інформації, на радіо, телебаченні та своєму офіційному веб-сайті.