КООРДИНАЦIЙНА РАДА ОБ'ЄДНАННЯ "НОВА ФОРМАЦIЯ"

Кредісов
Вячеслав Анатолійович
Голова Правлiння

Співаковський
Володимир Михайлович

 

Барабаш
Володимир Володимирович

Заступник Голови Правління

Березовський
Дмитро Євгенович

 

Литвинов
Сергiй Iванович

Добруцький
Ігор Ігоревич

Дерев'янко
Олег Валерійович

 

Федорюк
Юрiй Олександрович

Проскура
Сергiй Михайлович

Кондратьєв
Олександр Володимирович

 

 

Гуржос
Вадим Миколайович

 

Дічек
Олександр Іванович

 

Бондар
Олександр Георгійович

Скочко
Сергій Васильович
Голова ревізійної комісії

 

Лабунський
Юрій Олександрович
Член ревізійної комісії


  ПРАВЛIННЯ КООРДИНАЦIЙНОЇ РАДИ:

 • здiйснює оперативний контроль за поточною дiяльнiстю Органiзацiї;
 • iнiцiює внесення змiн та доповнень до Статуту Органiзацiї;
 • затверджує зразки печатки, штампiв та iншої атрибутики Органiзацiї;
 • здiйснює прийом до Органiзацiї та виключення з Органiзацiї;
 • приймає рiшення про позбавлення мiсцевого осередку участі в Органiзацiї;
 • веде реєстр учасників Органiзацiї;
 • оголошує конкурс на посаду Виконавчого директора i за пiдсумками конкурсу затверджує його кандидатуру;
 • затверджує внутрiшньонормативнi акти Органiзацiї;
 • затверджує штатний розклад Органiзацiї та схвалює кандидатуру Головного бухгалтера, запропоновану Виконавчим директором;
 • приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю пiдприємств та органiзацiй за участю Органiзацiї, затверджує їхнi статути;
 • затверджує плани дiяльностi Органiзацiї та розглядає програми i проекти, поданi Виконавчим директором;
 • приймає рiшення про залучення аудитора;
 • у разi необхiдностi вирiшує iншi питання, пов'язанi iз статутною дiяльнiстю Органiзацiї.